Phép trừ:

Cho nhì số thoải mái và tự nhiên a cùng b, nếu tất cả số tự nhiên x làm sao cho b + x = a thì ta bao gồm phép trừ

 a - b = x (số bị trừ) - (số trừ) = (hiệu)

 Phép nhân:

a . B = d (thừa số) . (thừa số) = (tích)

 Phép chia:

Cho nhị số thoải mái và tự nhiên a cùng b, trong số ấy b ≠ 0, nếu bao gồm số tự nhiên và thoải mái x làm thế nào để cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b cùng ta tất cả phép chia hết

a : b = x (số bị chia) : (số chia) = (thương)

Tổng quát:

Cho hai số tự nhiên và thoải mái a với b, trong các số ấy b ≠ 0, ta luôn kiếm được hai số tự nhiên q với r duy nhất sao cho:

 a = b . Q + r trong các số đó (0 ≤ r ≤ b)

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

Nếu r = 0 thì ta gồm phép phân tách hết.Nếu r ≠ 0 thì ta tất cả phép chia bao gồm dư.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 6

* đặc điểm của phép cùng và phép nhân số từ bỏ nhiên:

*

Phát biểu bằng lời:

Tính hóa học giao hoán:

Khi thay đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không vắt đổi.Khi đổi chỗ các thừa số vào một tích thì tích không đổi.

Tính hóa học kết hợp:

Muốn cùng một tổng hai số với một vài thứ ba, ta rất có thể cộng số đầu tiên với tổng của số thứ hai với số đồ vật ba.Muốn nhân một tích nhị số với một số thứ ba, ta hoàn toàn có thể nhân số trước tiên với tích của số thiết bị hai và số trang bị ba.

Tính chất bày bán của phép nhân so với phép cộng:

Muốn nhân một trong những với một tổng, ta rất có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các hiệu quả lại.Chú ý: Trong tính toán có thể thực hiện tương tự như với đặc điểm a(b - c) = ab – acDạng tổng quát của số chẵn (số phân tách hết mang lại 2) là 2k (k N), dạng tổng thể của số lẻ (số chia cho 2 dư 1) là 2k + 1 (k N).Bài tập ví dụ:

Dạng 1: những bài tính nhanh

Bài 1:

Tính nhanh một giải pháp hợp lí:

a/ 997 + 86

b/ 37. 38 + 62. 37

c/ 43. 11; 67. 101; 423. 1001

d/ 67. 99; 998. 34

Hướng dẫn

a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083

Sử dụng tính chất phối hợp của phép cộng.

Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 -3) = 1000 + 83 = 1083. Ta hoàn toàn có thể thêm vào số hạng này đồng thời ít hơn số hạng kia với 1 số.

b/ 37. 38 + 62. 37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700.

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân so với phép cộng.

c/ 43. 11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43. 1 = 430 + 43 = 4373.

67. 101= 6767

423. 1001 = 423 423

d/ 67. 99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633

998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932

Bài 2:

Tính nhanh các phép tính:

a/ 37581 – 9999

b/ 7345 – 1998

c/ 485321 – 99999

d/ 7593 – 1997

Hướng dẫn:

a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1 ) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng cùng một số vào số bị trừ và số trừ

b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347

c/ ĐS: 385322

d/ ĐS: 5596

Dạng 2: các bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp

Bài 1:

Tính 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999

Hướng dẫn

- Áp dụng theo phong cách tích tổng của Gauss

- thừa nhận xét: Tổng trên tất cả 1999 số hạng

Do kia

S = 1 + 2 + 3 + … + 1998 + 1999 = (1 + 1999). 1999: 2 = 2000.1999: 2 = 1999000

Bài 2: Tính tổng của:

a/ tất cả các số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

b/ toàn bộ các số lẻ bao gồm 3 chữ số.

Hướng dẫn:

a/ S1 = 100 + 101 + … + 998 + 999

Tổng trên tất cả (999 – 100) + 1 = 900 số hạng. Bởi vì đó

S1= (100+999).900: 2 = 494550

b/ S2 = 101+ 103+ … + 997+ 999

Tổng trên tất cả (999 – 101): 2 + 1 = 450 số hạng. Vị đó

S2 = (101 + 999). 450 : 2 = 247500

Các giải giống như như trên. Cần khẳng định số các số hạng trong dãy sô trên, kia là hồ hết dãy số bí quyết đều.

Bài 3:

Cho hàng số:

a/ 1, 4, 7, 10, 13, 19.

b/ 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29.

c/ 1, 5, 9, 13, 17, 21, …

Hãy tìm công thức biểu diễn các dãy số trên.

Hướng dẫn:

a/ ak = 3k + 1 với k = 0, 1, 2, …, 6

b/ bk = 3k + 2 với k = 0, 1, 2, …, 9

c/ ông chồng = 4k + 1 với k = 0, 1, 2, … hoặc ck = 4k + 1 cùng với k N

Ghi chú: những số tự nhiên và thoải mái lẻ là gần như số không phân chia hết mang đến 2, công thức trình diễn là , k N

Các số thoải mái và tự nhiên chẵn là hồ hết số chia hết mang đến 2, công thức màn trình diễn là , k N

Bài 1:

Hà Nội, Huế, Nha Trang, tp hcm nằm bên trên quốc lộ 1 theo thiết bị tự như trên. Cho biết các quãng mặt đường trên quốc lộ ấy:

Hà Nội – Huế : 658km,

Hà Nội – Nha Trang : 1278km,

Hà Nội – tp hcm : 1710km.

Tính các quãng con đường : Huế – Nha Trang, Nha Trang – tp Hồ Chí Minh.

Bài 2:

a) vào phépchia đến 2, số dư có thể bằng 0 hoặc 1. Trong mỗi phépchia đến 3, mang đến 4, mang đến 5, số dư có thể bằng từng nào ?

b) Dạng tổng thể của số phân chia hết cho 2 là 2k, dạng tổng thể của số chia hết đến 2 dư 1 là 2k + 1 cùng với k ∈ N. Hãy viết dạng bao quát của số phân chia hết mang lại 3, số chia hết cho 3 dư 1, số phân tách hết cho 3 dư 2.

Bài 3:

Tính cấp tốc tổng sau đây một cách phải chăng nhất.

a/ 67 + 135 + 33

b/ 277 + 113 + 323 + 87

Bài 4:

Tính nhanh các phép tính sau:

a/ 8 x 17 x 125

b/ 4 x 37 x 25

Bài 5:

Tính tổng

a/ tất cả các số: 2, 5, 8, 11, …, 296

b/ toàn bộ các số: 7, 11, 15, 19, …, 283

Bài 6:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, tiết kiệm hơn ở số hạng cơ cùng một trong những thích hợp:

Ví dụ: 57 + 96 = (57 – 4) + (96 + 4) = 53 + 100 = 153.

Hãy tính nhẩm: a/ 35 + 98 b/ 46 + 29.

Bài 7:

Tính nhẩm bằng cách thêm vào số bị trừ với số trừ cùng một số trong những thích hợp:

Ví dụ: 135 – 98 = (135 + 2) – (98 + 2) = 137 – 100 = 37.

Hãy tính nhẩm: a/ 321 – 96 b/ 1354 – 997.

Bài 8:

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng phương pháp áp dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = 97 + (3 + 16) = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116.

Hãy tính nhanh những tổng sau bằng cách làm tựa như như trên:

a) 996 + 45 b) 37 + 198.

Xem thêm: Vẽ Biểu Đồ Và Nhận Xét Sự Gia Tăng Dân Số Của Châu Á Theo Số Liệu Dưới Đây :

Bài 9:

Cho dãy số sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8

Trong dãy số trên, mỗi số (kể từ bỏ số vật dụng ba) bằng tổng của hai số tức thời trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa của hàng số.