tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

2Fe(OH)3 (underrightarrowt^o) Fe2O3 + 3H2O

Mg(OH)2 (underrightarrowt^o) MgO + H2O2M(OH)n (underrightarrowt^o) M2On + nH2O (M không thuộc team bazơ kiềm không biến thành nhiệt phân hủy)Vì Ca(OH)2 thuộc đội bazơ kiềm không xẩy ra nhiệt phân diệt (NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2) nên không có phản ứng nhé!
*

tuy thế bazơ nào tiếp sau đây đều bị nhiệt phân tạo thành oxit kim loại :A Mg(OH)2, Ba(OH)2, Ca(OH)2B Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2C Cu(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2D Ca(OH)2, Mg(OH)2, NAOH

Các bazo ko tan đầy đủ bị nhiệt độ phân diệt ở ánh sáng cao tạo thành oxit kim loại khớp ứng và nước.

Bạn đang xem: Ca oh 2 nhiệt phân

Các hidroxit tan hay là của các kim một số loại ( Li , Na, K , Ca, cha ...)

=> chọn C

Cu(OH)2 --> CuO + H2O

2Fe(OH)3 --> Fe2O3 + 3H2O

Zn(OH)2 --> ZnO + H2O


Bazơ nào dưới đây bị sức nóng phân hủy, tạo thành thành oxit với nước?

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


Bazo nào tiếp sau đây bị nhiệt độ phân diệt , chế tác thành oxit và nước ? 

A NaOH , KOH , Ba(OH)2

B Ca(OH)2 , Fe(OH)2 , KOH

C Cu(OH)2 , Zn(OH)2 , Fe(OH)3

D Mg(OH)2 , NaOH , Al(OH)3

Pt : Cu(OH)2 → (to) CuO + H2O

Zn(OH)2 → (to) ZnO + H2O

2Fe(OH)3 → (to) Fe2O3 + 3H2O

 Chúc bạn học tốt


Bazơ nào dưới đây bị sức nóng phân hủy, sản xuất thành oxit cùng nước?

A. NaOH, KOH, Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.


Dãy gồm những bazơ bị phân bỏ ở nhiệt độ độ

nhiệt độ cao là *

 

• 

Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.

• 

Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

• 

Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

• 

KOH, NaOH, Ca(OH)2.


Dãy gồm các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ độ

nhiệt độ cao là *

 

• 

Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ba(OH)2.

• 

Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3.

• 

Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2.

• 

 

KOH, NaOH, Ca(OH)2.

 


Dãy gồm những bazơ hồ hết bị sức nóng phân hủy:A. KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.B. Fe(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, Fe(OH)3.C. Cu(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.D. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH.


 

Dãy gồm những bazơ rất nhiều bị sức nóng phân hủy:A. KOH, NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2.B. Fe(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, Fe(OH)3.C. Cu(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.D. Ca(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH.

 


Ai góp với

Bài 1: Có mọi bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho thấy thêm những bazơ nào bị nhiệt độ phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí co dư bước vào ống thuỷ tinh đốt nóng gồm chứa các thành phần hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn sót lại bị hàn kín). Hỏi khí co phản ứng được với rất nhiều chất nào trong lếu hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không câu trả lời nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo nên khí cacbonic. Hỏi câu trả lời nào là PTHH biểu diễn quy trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Lớp 8 Hóa học bài bác 3: Bài thực hành thực tế 1
1
0
Gửi hủy

Bài 1: Có rất nhiều bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho thấy thêm những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí teo dư bước vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh sót lại bị hàn kín). Hỏi khí teo phản ứng được với đa số chất nào trong lếu láo hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không đáp án nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi sản xuất khí cacbonic. Hỏi câu trả lời nào là PTHH biểu diễn quy trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Đúng 2

comment (0)

Bài 1: Có phần đông bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết thêm những bazơ nào bị nhiệt độ phân huỷ?

A. Ca(OH)2, KOH

B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH

D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Cho một lượng khí teo dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng gồm chứa các thành phần hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí teo phản ứng được với số đông chất như thế nào trong láo hợp?

A. CuO, K2O

B. CuO, Fe2O3

C. K2O , Fe2O3

D. không câu trả lời nào đúng.

Bài 3: Đốt cháy cacbon vào khí oxi tạo nên khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quy trình trên:

A. C + O2 → CO2

B. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

D. 2C + O2 → 2CO2


Lớp 8 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

1B

2B

3A


Đúng 1

phản hồi (0)

Câu 1: Nhóm các bazơ nào phần đa bị sức nóng phân diệt thành oxit bazơ với nước:

 

a. KOH, NaOH, Ba(OH)2.

b. Ca(OH)2 , Mg(OH)2, Fe(OH)2.

c. Fe(OH)3, Zn(OH)2, Cu(OH)2.

d. Al(OH)3, NaOH, Zn(OH)2.

 

Câu 2: Dãy hóa học nào đều công dụng với dd H2SO4 loãng:

 

a. KOH, HCl, BaSO4.

b. BaCl2, Fe, NaOH.

c. KOH, Fe2O3, Cu.

 d. SO2, HNO3, Ca(OH)2.

 

Câu 3. Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

a. KCl b. H2SO4 c. NaOH d. HCl

Câu 4: Để sáng tỏ 2 dd Na2CO3 và Na2SO4, người ta rất có thể dùng thuốc thử như thế nào sau đây:

 

a. BaCl2.

b. HCl.

c. NaOH.

d.KNO3.

 

Câu 5: Để phân minh 2 dd HCl cùng H2SO4 loãng, người ta hoàn toàn có thể dùng thuốc thử làm sao sau đây:

 

a. AgNO3

b. BaCl2.

c. CuSO4

d. NaOH

 

Câu 6: rõ ràng 2 dd NaOH với Ca(OH)2 ta hoàn toàn có thể dùng dung dịch thử làm sao sau đây:

 

a.Quỳ tím.

b. Dd phenolphtalein.

c. Khí CO2 .

d. Dd HCl.

 

Câu 7: trong những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào xẩy ra phản ứng hóa học:

a. Fe + dd HCl.

b. Cu + dd H2SO4 loãng.

c. CuO + dd FeSO4.

d. AgCl + Cu(NO3)2

Câu 8: Muối làm sao sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

a. CuSO4 b. CaCl2 c. BaCl2 d. K2CO3

Câu 9. Để nhận biết dd KOH với Ba(OH)2 ta sử dụng hoá chất nào?

a. CaO b. HCl c. NaCl d. H2SO4

Câu 10. Dãy cách làm hóa học tập gồm toàn cục phân bón đơn là

a. (NH4)2SO4, NH4Cl, Ca(H2PO4)2 c. NH4Cl, KCl, Ca3(PO4)2, KNO3

b.. KNO3, NH4Cl, NH4NO3 . d. NH4Cl, KNO3, KCl

Câu 11. Để bình an khi trộn loãng H2SO4 đặc cần thực hiện theo cách:

a. Rót từng giọt nước vào axit c. Cho toàn nước và axit vào và một lúc

b. Rót cấp tốc axit vào nước d. Rót thư thả axit vào nước

Câu 12.  Cho những chất sau: BaO, N2O5, CO2, H2O, hỗn hợp KOH, N2. Số chất công dụng được cùng với SO2 là:

a. 3 b. 2 c. 4 d. 5

Câu 13. Để điều chế muối clorua, ta chọn phần nhiều cặp hóa học nào tiếp sau đây ?

a. K2SO4, KCl. b.H2SO4, BaCl2.

c. HCl, K2SO4. D. AgNO3, HCl.

Câu 14. Nhiệt phân Zn(OH)2  sinh ra sản phẩm nào?:

a. ZnO, CO2­ b. ZnO, H2O c. ZnO, H2  d. Zn, H2O

Câu 15. Giấy qùi tím đưa sang red color khi nhúng vào hỗn hợp được tạo thành từ:

a. 1 mol H2SO4 và 1,7 mol NaOH

b. 1 mol HCl với 1 mol KOH

c. 1,5 mol Ca(OH)2 và 1,5 mol HCl

d. 0,5 mol H2SO4 và 1,5 mol NaOH

Câu 16. mang đến phản ứng: BaCO3 + 2X → H2O + Y + CO2

X với Y theo lần lượt là:

a. HCl với BaCl2

b. H2SO4 và BaSO4

c. H3PO4 và Ba3(PO4)2

d. H2SO4 và BaCl2

Câu 17: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa bao gồm màng ngăn có thể điều chế được:

 a. Dd NaOH, khí Cl2. B, Dd NaOH cùng CO2 . C, Kim loại, khí CO2. D, mãng cầu kim loại, khí Cl2.

Câu 18: Dãy chất nào dưới đây đều chức năng được với nước:

a. CuO; CaO; Na2O; CO2. b. BaO; K2O; SO2; CO2.

c. MgO; Na2O; SO2; CO2. d. NO; P2O5 ; K2O; CaO.

Câu 19: Dãy chất nào sau đây gồm các chất đều tính năng được với hỗn hợp axit clohidric ?

  a. CaCO3, Cu, Zn, Al2O3.

c. CuO, CaCO3 , Zn, Al.

b. ZnO , Cu, CuSO4, Al.

d .CaO, Zn(OH)2 , CuCl2, Ag.

Câu 20: Để riêng biệt 2 dung dịch HCl cùng H2SO4. Người ta dùng thuốc thử làm sao sau đây:

a. Quỳ tím. b. Zn. c. dung dịch NaOH. d. dung dịch BaCl2.

Câu 21: Có hai dung dịch : CuSO4 cùng Na2SO4 .Thuốc thử dùng để phân biệt là :

a. Quỳ tím. b.

Xem thêm: Vĩnh Phúc "Chốt" 3 Môn Thi Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2022, Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2022 Vĩnh Phúc

dung dịch HCl.

c. Hỗn hợp NaOH. d. Hỗn hợp BaCl2.

Câu 22: Trường hợp nào dưới đây có làm phản ứng tạo sản phẩm là chất kết tủa màu xanh?