Một phần của tài liệu TỔNG HỢP 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 MÔN HOÁ (CÓ VIDEO GIẢI CHI TIẾT) FANPAGE GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC (Trang 33 -34 )


Bạn đang xem: C17h33coona

Câu 15:Benzyl axetat là một este cĩ trong mùi thơm của hoa nhài. Cơng thức của benzyl axetat là

A. CH3-COO-CH2-C6H5. B. CH3-COO-C6H5.

C. C6H5-CH2-COO-CH3. D. C6H5-COO-CH3.

Câu 16:Este X cĩ cơng thức phân tử C4H6O2, khi tham gia phản ứng xà phịng hố thu đƣợc hỗn hợp sản phẩm cĩ phản ứng tráng bạc. Số este X thoả mãn tính chất trên là

A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

Câu 17:Cơng thức phân tử của cao su thiên nhiên là

A. (C5H8)n. B. (C4H8)n. C. (C4H6)n. D. (C2H4)n.

Câu 18: Cho 4 dung dịch HCl, Na2SO4, NaCl, Ba(OH)2 đựng trong 4 lọ mất nhãn. Chỉ dùng một thuốc thử trong số các thuốc thử sau để phân biệt, thuốc thử đĩ là:

A. BaCl2. B. H2SO4. C. quỳ tím. D. AgNO3.

Câu 19:Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Thuỷ phân tinh bột thu đƣợc hợp chất A.

(2) Lên men giấm ancol etylic thu đƣợc hợp chất hữu cơ B. (3) Hydrat hố etylen thu đƣợc hợp chất hữu cơ D.

(4) Hấp thụ C2H2 vào dung dịch HgSO4, ở 80°C thu đƣợc hợp chất hữu cơ E.

Chọn sơ đồ phản ứng đúng biểu diễn mối liên hệ giữa các chất trên. Biết mỗi mũi tên là một phản ứng.

A. A → D → E → B. B. D → E → B → A.

C. A → D → B → E. D. E → B → A → D.

Câu 20:Phân bĩn nào sau đây làm tăng độ chua của đất?

A. NaNO3. B. NH4NO3. C. KCl. D. (NH2)2CO.

Câu 21:Với thuốc thử duy nhất là quỳ tím sẽ nhận biết đƣợc dung dịch các chất nào sau đây?

A. CH3-COOH; C6H5-OH; H2N-CH2-COOH.

B. C6H5-NH2; H2N-CH2-COOH; CH3-COOH.

C. C6H5-NH2; C6H5-OH; H2N-CH2-COOH.

D. CH3-COOH; C6H5-OH; CH3-CH2-NH2.

Câu 22: Hợp chất hữu cơ thơm X cĩ cơng thức C7H8O2. Khi tác dụng với Na thu đƣợc số mol khí hidro bằng số mol X. Mặt khác X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. Cấu tạo của X là

A. HO-C6H4O-CH3. B. HO-C6H4-CH2-OH.

C. CH3-C6H4(OH)2. D. C6H5CH(OH)2.

Câu 23:Amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Axit glutamic. B. Alanin. C. Lysin. D. Valin.

Câu 24: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) Nhựa novolac; (4) poli(etylen terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngƣng là

A. (1), (3), (6). B. (1), (3), (5). C. (1), (2), (3). D. (3), (4), (5). Câu 25:Một este đơn chức X cĩ phân tử khối là 88. Cho 17,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch Câu 25:Một este đơn chức X cĩ phân tử khối là 88. Cho 17,6 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xảy ra hồn tồn, cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu đƣợc 23,2 gam chất rắn khan. Cơng thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2COOCH3. B. HCOOC2H5.

C. CH3COOCH2CH3. D. HCOOCH2CH2CH3.

Câu 26: Cho 16,4 gam hỗn hợp glyxin và alanin phản mg với dung dịch HCl dƣ, sau khi các phản ứng kết thúc thu đƣợc 23,7 gam muối. Phần trăm theo khối lƣợng của glyxin trong hỗn hợp ban đầu là

A. 34,25%. B. 54,27%. C. 45,73%. D. 47,53% .

Câu 27: Dung dịch A chứa các ion: CO32-

; SO32-; SO42-; 0,1 mol HCO3- và 0,3 mol Na+. Thêm V lít dung dịch Ba(OH)2 1M vào A thì thu đƣợc lƣợng kết tủa lớn nhất. Giá trị nhỏ nhất của V đã dùng là

A. 0,3. B. 0,15. C. 0,25. D. 0,2.

Câu 28:Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lƣợng dƣ dung dịch AgNO3 trong NH3, thu đƣợc 3,24 gam Ag. Giá trị của m là

Các bạn tải thêm nhiều tài liệu tại đây nhé: https://bit.ly/3q5rSnK

Câu 29: Đốt hồn tồn 0,2 mol hỗn hợp X gồm etyl axetat và metyl acrylat thu đƣợc số mol CO2

nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400 ml dung dịch KOH 0,75M rồi cơ cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu đƣợc là

A. 21,36 gam. B. 26,64 gam. C. 26,16 gam. D. 26,40 gam.

Câu 30: Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu đƣợc m1 gam kết tủa và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch BaCl2 1,2M và KOH 1,5M thu đƣợc m2 gam kết tủa. Giá trị của m2 là

A. 47,28 gam. B. 66,98 gam. C. 39,4 gam. D. 59,1 gam.

Câu 31: Khi thuỷ phân hồn tồn 65 gam một peptit X thu đƣợc 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin, X là

A. tripeptit. B. tetrapeptit. C. pentapeptit. D. đipeptit.

Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng hồn tồn thu đƣợc 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Khối lƣợng muối thu đƣợc sau phản ứng là

A. 42,7 gam. B. 45,8 gam. C. 55,1 gam. D. 41,1 gam.

Câu 33:Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hồ m gam X cần 50 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hồn tồn m gam X thì thu đƣợc 19,04 lít khí CO2

(đktc) và 14,76 gam H2O. Phần trăm số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

A. 62,5%. B. 30%. C. 31,5%. D. 60%.

Câu 34: Crackinh butan thu đƣợc hỗn hợp T gồm 7 chất: CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2, C4H6. Đốt cháy hồn tồn T đƣợc 0,4 mol CO2. Mặt khác, T làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần trăm khối lƣợng C4H6 trong hỗn hợp T là

A. 18,62%. B. 37,24%. C. 55,86%. D. 27,93%.

Câu 35: Cho 15,84 gam este no đơn chức phản ứng vừa hết với 30 ml dung dịch MOH 20% (d =1,2g/ml, M là kim loại kiềm). Sau phản ứng hồn tồn, cơ cạn dung dịch thu đƣợc chất rắn X. Đốt cháy hồn tồn X thu đƣợc 9,54 gam M2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O. Kim loại M và este ban đầu cĩ cấu tạo là

A. K và HCOOCH3 B. Li và CH3COOCH3.
Xem thêm: Phát Hiện Hóa Thạch Cổ Nhất Của Người H.Sapiens Được Phát Hiện Ở Đâu

Một phần của tài liệu TỔNG HỢP 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 MÔN HOÁ (CÓ VIDEO GIẢI CHI TIẾT) FANPAGE GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC (Trang 33 -34 )