C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được thpt Sóc Trăng biên soạn giúp các bạn viết và thăng bằng đúng phương trình khi mang lại phenol công dụng với Br2, phenol có công thức hóa học là C6H5OH. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: C6h5oh + br2 → c6h2br3oh + hbr


3. Hiện nay tượng nhận ra phản ứng

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu, dần lộ diện kết tủa trắng.

4. Không ngừng mở rộng phương trình làm phản ứng Phenol cùng Br2

*

Các chúng ta có thể viết phương trình dưới dạng cấu trúc để có thể thấy rõ nguyên lý phản ứng.

5. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.


Câu 2. cho những phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa chức năng được với Na.

(b) phenol chảy được trong dung dịch KOH.

(c) ánh nắng mặt trời nóng tung của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) phenol làm phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là một trong những ancol thơm.

Trong những trường hòa hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.


Đáp án C

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tính năng được với Na.

(b) phenol rã được trong dung dịch KOH.

(c) ánh nắng mặt trời nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt nhiệt độ chảy của ancol etylic.


Câu 3. Hợp chất hữu cơ X( phân tử chứa vòng benzen) bao gồm công thức phân tử là C7H8O2. Lúc X công dụng với mãng cầu dư, số mol H2 thu được ngay số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X công dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.


Đáp án B

Chất X phản ứng cùng với Na tạo nên nH2 = nX => bao gồm 2 nhóm -OH. X bội nghịch ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 => có 1 nhóm OH đã tích hợp nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

=> Đáp án B


Câu 4. Để phân biệt ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, bạn ta sử dụng một thuốc thử tuyệt nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2


Đáp án C. Cần sử dụng nước brom, hóa học nào làm mất màu dung dịch brom ⇒ stiren; chất nào sản xuất kết tủa white với nước brom ⇒ phenol; còn sót lại không hiện tượng kỳ lạ gì là ancol benzylic

Câu 5. lúc thổi khí CO2 dư vào dd C6H5ONa muối vô cơ thu được đề nghị là NaHCO3 vì:

A. Phênol là hóa học kết tinh, ít tan nội địa lạnh.

B. Tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–.

C. CO2 là 1 trong chất khí.

D. Nếu tạo thành Na2CO3 thì nó sẽ ảnh hưởng CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.


Đáp án B

Ta có H2CO3 bao gồm Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3–


Câu 6. hỗn hợp A tất cả phenol và xiclohexanol trong hexan (làm dung môi). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

Phần một cho tác dụng với na (dư) chiếm được 3,808 lít khí H2 (đktc).Phần hai phản ứng cùng với nước brom (dư) thu được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol và xiclohexanol trong hỗn hợp A thứu tự là:

A. 25,38 g cùng 15 g

B. 16 g và 16,92 g

C. 33,84 g cùng 32 g

D. 16,92 g với 16 g


Đáp án C

Gọi số mol trong 1/2 dung dịch A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = y mol

nH2 = 1/2. NC6H5OH + 1/2. NC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + y = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ y = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94.2 = 33,84g; mxiclohexanol = 0,16.100.2 = 32g


Câu 7. hãy chọn các phát biểu đúng về phenol (C6H5OH):

(1). Phenol có tính axit nhưng mà yếu hơn axit cacbonic;

(2). Phenol làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ;

(3). Hiđro trong nhóm –OH của phenol năng động hơn hiđro trong team –OH của etanol,như vậy phenol tất cả tính axit bạo gan hơn etanol;

(4). Phenol tan trong nước (lạnh) vô hạn vị nó tạo ra được link hiđro với nước;

(5). Axit picric tất cả tính axit mạnh dạn hơn phenol hết sức nhiều;

(6). Phenol không tan trong nước cơ mà tan xuất sắc trong hỗn hợp NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).


Đáp án C

(2) sai vày phenol bao gồm tính axit vô cùng yếu buộc phải không làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

(4) sai do phenol tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn sinh hoạt 66oC, tan xuất sắc trong etanol, ete với axeton,…

Có 4 phát biểu chính xác là (1), (3), (5), (6)


Câu 8. vạc biểu không nên là:

A. Dung dịch natri phenolat phản nghịch ứng với khí CO2, đem kết tủa vừa tạo thành cho chức năng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat

B. Phenol phản ứng với hỗn hợp NaOH, rước muối vừa tạo thành cho tính năng với dung dịch HCl lại chiếm được phenol

C. Axit axetic làm phản ứng với hỗn hợp NaOH, rước dung dịch muối hạt vừa tạo nên cho tính năng với khí CO2 lại chiếm được axit axetic

D. Anilin phản nghịch ứng với hỗn hợp HCl, mang muối vừa tạo ra cho chức năng với hỗn hợp NaOH lại thu được anilin


Đáp án C

Axit axetic dạn dĩ hơn H2CO3 đề xuất CO2 cần yếu phản ứng được với muối axetat để tạo thành axit axetic.


Câu 9. Để nhận ra 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta cần sử dụng một thuốc thử nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2


Đáp án C

Trích chủng loại thử với đánh số thứ tự

Ta cần sử dụng nước brom làm phản ứng theo lần lượt với 3 lọ mất nhãn

Nếu mở ra ↓ → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Nếu brom mất màu → stiren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

Nếu không tồn tại hiện tượng gì → ancol benzylic.


Câu 10.  Một hỗn hợp A đựng 5,4 gam chất đồng đẳng của phenol 1-1 chức. Cho dung dịch M phản ứng với nước brom (dư), thu được 17,25 gam hợp hóa học B cất 3 nguyên tử brom trong phân tử, trả sử phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Công thức phân tử hóa học đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.


Đáp án B

A + 3Br2 → B+ 3HBr

x 3x 3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng định giải pháp bảo toàn cân nặng ta có:

mA + mBr2 = mhợp hóa học + mHBr

=> 5,4 + 160.3x = 17,25 + 81.3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ hoàn toàn có thể là CH3 -C6H4-OH.


Câu 11. Để pha trộn axit picric, người ta mang đến 7,05 gam phenol công dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. Biết lượng axit HNO3 đã mang dư 25% đối với lượng bắt buộc thiết. Số mol HNO3 buộc phải dùng và trọng lượng axit picric tạo thành thành là :

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C. 0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.


Đáp án C

Phương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài bác m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 dùng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

maxit picric = 7,05.229/94 = 17,175 gam


…………………………..

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2OCH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã trình làng tới chúng ta C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Để tất cả thể nâng cao kết quả trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin ra mắt tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài xích tập Toán 11, chuyên đề chất hóa học 11, Giải bài bác tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và tiếp thu kiến thức môn học THPT, trung học phổ thông Sóc Trăng mời các bạn truy cập team riêng giành riêng cho lớp 11 sau: đội Tài liệu học tập lớp 11 để có thể update được phần đông tài liệu mới nhất.


Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc ngôi trường trung học rộng rãi Sóc Trăng. Phần lớn hành vi xào nấu đều là gian lận.

Xem thêm: Phiếu Cán Bộ Giáo Viên Nhân Viên Đánh Giá Hiệu Trưởng Mới Nhất


Nguồn phân tách sẻ: ngôi trường THPT thành phố Sóc Trăng (magdalenarybarikova.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản bội ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger mô tả via e-mail Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết sát đây


*

Viết đoạn văn về gia đình bằng giờ Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


2 tuần trước
*

Bộ đề thi giờ Anh KET


2 tuần trước
*

Học lực khá hãy chọn ngành nào khối A


2 tuần trước

Được 18, 19, 20 điểm khối C đề nghị học ngôi trường nào, ngành nào


2 tuần trước
*

Được 22 điểm nên lựa chọn học trường nào khối A, B, C, D


2 tuần trước

Được 24, 25, 26, 27 điểm khối C hãy lựa chọn học ngôi trường nào, ngành nào


2 tuần trước

Được 21, 22, 23 điểm khối B phải học trường nào, ngành nào


2 tuần trước

Được 18, 19, trăng tròn điểm khối B nên chọn học trường đh nào, ngành nào


2 tuần trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này đến lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực thuộc Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.710)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!