This site is best viewed with Javascript. If you are unable to turn on Javascript, please click here.
Bạn đang xem: Bội của 4 và 6

Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố
*
*
*
*

*
*
*
*

Cũng liên quan đến dữ liệu đầu vào của bạn


Chúng tôi cho là bạn đã viết:

lcm(4,6,0)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 4

*Xem thêm: Tải Đề Thi Và Đáp Án Thpt Quốc Gia Môn Ngữ Văn Từ 2016 Đến 2019 (Bgd&Đt Công Bố)

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: