súc·cái thớt·nhà khối·nghẽn·chắn·khuôn·chèn·bít·cục·dãy·lô·lô nhà·lốc·da·puli·chẹn·chẹt·chịt·đống·bản in·bản khắc·chèn ép·chặn đứng·cản trở·gò vào khuôn·hạn chế chi tiêu·khuôn nhà lớn·kết cấu·làm trở ngại·lô đất·ngăn chận·ngăn chặn·người nhẫn tâm·người đần độn·phản đối·rập chữ nổi·số lớn cổ phần·sự trở ngại·sự tắc nghẽn·vật chương ngại·đon kê·đoàn toa xe·đoạn đường·đầu giả·tắc·block size oảcle·phong tỏa·trở ngại·vật chướng ngại
A permission setting that prevents a person or domain from adding the user to contact lists, seeing the user's status, or sending instant messages to the user.

Bạn đang xem: Block là gì tiếng việt


*

*

*

*

*

Now we"re going to change it into a different mode, where it"s just going to treat the blocks like terrain and decide whether to step up or down as it goes.
Giờ chúng ta sẽ đổi sang một chế độ khác, chế độ này làm nó xem những khối hộp như mặt đất và quyết định sẽ bước lên hay bước xuống để vượt qua.
On the Ad networks tab, you can set your preferences for blocking ads from existing ad networks, or all future ad networks.
Trong tab Mạng quảng cáo, bạn có thể đặt tùy chọn chặn quảng cáo từ các mạng quảng cáo hiện tại hoặc từ tất cả các mạng quảng cáo trong tương lai.
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try to reach certain Facebook pages and some other websites that the transitional authorities have determined might incite magdalenarybarikova.comolence.
Nhưng bạn sẽ thấy ở đây, một trang bị chặn những gì xảy ra khi bạn cố gắng vào dĩ nhiên Facebook và một vài website khác mà những chính quyền quá độ đã khống chế, có thể gây ra bạo động.
In the March 1988 MPR session, military legislators attempted to pressure Suharto by unsuccessfully seeking to block nomination of Sudharmono, a Suharto-loyalist, as magdalenarybarikova.comce-president.
Trong kỳ họp quốc hội vào tháng 3 năm 1988, các nhà lập pháp từ quân đội nỗ lực gây áp lực với Suharto bằng cách cố gắng bất thành nhằm ngăn magdalenarybarikova.comệc bổ nhiệm Sudharmono- một người trung thành với Suharto- làm phó tổng thống.
Some MCN partners can block magdalenarybarikova.comdeos by country (e.g., if a magdalenarybarikova.comdeo is uploaded with a banned or unlicensed logo).
Một số đối tác MCN có thể chặn magdalenarybarikova.comdeo theo từng quốc gia (ví dụ như nếu một magdalenarybarikova.comdeo được tải lên với một logo bị cấm hoặc chưa có giấy phép).
Chinese media was instructed to play down the mention of Google or Google"s products in their reports, as its sermagdalenarybarikova.comces are blocked in China.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã được chỉ thị hạn chế đưa ra thông tin đề cập đến Google hoặc các sản phẩm của Google trong các bản tin của họ, vì các dịch vụ của thương hiệu này bị chặn ở Trung Quốc.
Artists including Manet, Degas and Monet, followed by Van Gogh, began to collect the cheap colour wood-block prints called ukiyo-e prints.
Các nghệ sĩ bao gồm Manet, Degas và Monet, tiếp theo là Van Gogh, bắt đầu thu thập các bản in gỗ giá rẻ được gọi là bản in ukiyo-e.
Human cells are made of a combination of plasmatic magnetic fields which form the structure of the atoms of hydrogen, oxygen, carbon and nitrogen that are the building blocks of the amino acids in the human body.
Tế bào của con người được hình thành từ các trường plasma mà từ đó cấu tạo nên nguyên tử Hydrô, Oxy, cacbon, và Nitơ. là những khối xây dựng nên những amino Axít trong cơ thể con người.
We needed beeswax for a project we were working on; he was so capable, he was able to render the nicest block of beeswax I have ever seen from cow dung, tin cans and his veil, which he used as a screening, right in this meadow.
lúc đó chúng tôi cần sáp ong cho 1 dự án, anh ấy đã cung cấp cho chúng tôi anh ấy làm được loại sáp đẹp nhất tôi từng thấy từ phân bò, vỏ lon và vạt áo , mà anh ấy làm thành cái bọc, ngay trong cái đồng cỏ này. Và thế là mọi cảm hứng được khơi nguồn
We bond together based on anything that we can -- music preference, race, gender, the block that we grew up on.
Chúng ta kết bạn với nhau dựa trên bất cứ điểm chung nào: sở thích âm nhạc, chủng tộc, giới tính, khu phố mà chúng ta cùng lớn lên.
Ngày 17 tháng 4 năm 2014. ^ “EXO, Block B, Apink, MBLAQ, BoA, and more postpone promotional actimagdalenarybarikova.comties”.
Trên trang này, bạn có thể cho phép và chặn các mạng quảng cáo cụ thể của bên thứ ba hoặc tất cả mạng quảng cáo trong tương lai.
We intend to follow its guidance, not disregarding it or acting contrary to it, blocking its working through us.
Chúng ta có ý định làm theo sự hướng dẫn của thánh linh, không coi thường hay hành động trái ngược với thánh linh, ngăn cản thánh linh tác động trên chúng ta (Ê-phê-sô 4:30; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19).
Block B conducted their first European tour in February and March 2015, magdalenarybarikova.comsiting Paris on February 27, Helsinki on March 1, Warsaw on March 6, and Milan on March 8.

Xem thêm: 500+ Icon Vui Vẻ ❤️️ Những Emoji, Kí Tự Vui, 32 Icon Ý Tưởng


Block B tiến hành tour diễn châu Âu đầu tiên của họ vào tháng Hai và tháng 3 năm 2015, đến thăm Paris ngày 27 tháng 2, Helsinki 01 Tháng Ba, Warsaw 06 tháng 3, và Milan tháng 8.
A stumbling block appears when we serve God generously with time and checkbooks but still withhold portions of our inner selves, signifying that we are not yet fully His!
Một vật chướng ngại xuất hiện khi chúng ta phục vụ Thượng Đế một cách hào phóng về thời giờ và tiền bạc nhưng vẫn còn giữ lại những phần trong thâm tâm mình, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa thuộc về Ngài trọn vẹn!
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M