Để nhìn nhận lại hạn chế, thiếu thốn sót của bạn dạng thân, Đảng viên đều bắt buộc tự làm bạn dạng kiểm điểm làm địa thế căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng mỗi cuối năm. Dưới đấy là mẫu phiên bản kiểm điểm Đảng viên thời điểm cuối năm theo quy định tiên tiến nhất tại lý giải số 21.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm đảng viên năm 2021


*
Mục lục bài xích viết

ĐẢNG BỘ ... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ: ........... .........., ngày.....tháng....năm.......

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm.............


Họ và tên:.................................... Ngày sinh:.........................................................

Chức vụ Đảng:........................................................................................................

Chức vụ thiết yếu quyền:.............................................................................................

Chức vụ đoàn thể:...................................................................................................

Đơn vị công tác:......................................................................................................

Chi bộ......................................................................................................................

I. Ưu điểm, công dụng đạt được

1. Về tư tưởng thiết yếu trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm cho việc:

- Về bốn tưởng chính trị………………………………..…………………………..

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

- Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

- Về tác phong, lề lối có tác dụng việc……………………..……………………………..

- câu hỏi đấu tranh phòng, kháng những biểu lộ suy thoái về bốn tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân. (Đối chiếu cùng với 27 biểu hiện, cá thể tự thừa nhận diện)………………………………………..…………..

Tự review về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

2. Về thực hiện chức trách, trọng trách được giao

- Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo biện pháp (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

- hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………...……….

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, yếu điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chức năng do bản thân phụ trách……………………...….

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

3. Vấn đề thực hiện cam đoan tu dưỡng, rèn luyện, cố gắng hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, lỗi (theo 03 câu chữ nêu trên)……………….……………

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Hiệu quả khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã được cấp gồm thẩm quyền tóm lại hoặc được chỉ ra rằng ở những kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, yếu điểm (đã được khắc phục; sẽ khắc phục, nấc độ tự khắc phục; không được khắc phục); đông đảo khó khăn, vướng mắc (nếu có); trọng trách của cá nhân……………………………………………………...

Tự đánh giá về lever thực hiện:

□Xuất sắc□Tốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những sự việc được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá nhân đối với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm……………….…..

V. Nắm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với phần lớn hạn chế, lỗi của bạn bè (nếu có)

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ kết thúc nhiệm vụ

□Không kết thúc nhiệm vụ

2. Xếp một số loại Đảng viên:

□Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại unique cán bộ, công chức, viên chức

- nhận xét, đánh giá của bạn quản lý, thực hiện cán bộ, công chức, viên chức:………............................................................................................................

- mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:...................................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại unique đảng viên

- thừa nhận xét, đánh giá của chi ủy:..............................................................................

Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm, Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 7 Thí Điểm

- chi bộ đề xuất xếp các loại mức chất lượng:..............................................................