Tham khảo nội dung bài viết "biện luận khẳng định ctpt cùng viết ctct của hợp hóa học hữu cơ", tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ giao hàng nhu ước học tập, nghiên cứu và phân tích và thao tác hiệu quả
Bạn đang xem: Bài tập xác định ctpt hợp chất hữu cơ violet

*

http://violet.vn/dhanhcs 1 BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CTPT VÀ VIẾT CTCT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠI- KIẾN THỨC CẦN NHỚ1) vẻ ngoài viết CTCT của hợp hóa học hữu cơ: B1: - Viết mạch cacbon ( theo thừa nhận dạng ngơi nghỉ mục 2 ) B2: - Liên kết các nguyên tử ( hoặc đội chức ) vào mạch theo máy tự hoá trị tự cao mang lại thấp. B3: - kiểm tra : đủ số lượng nguyên tố và chỉ còn số nguyên t ử, đúng hoá tr ị ( b ằng s ố g ạch liênkết), bao gồm nhóm chức theo yêu cầu của đề: Rượu : –OH, axit: –COOH , ete: –O– , este: –COO– ,anđehit : –CHO …2) dấn dạng mạch hiđrocacbon : cấu trúc mạch cacbon CTTQ Tên bình thường * Mạch hở:chỉ có links đơn * An kan ( hiđrocacbon no) CnH2n+2 (n ≥ 1) * Mạch hở : có một liên kết đôi (n ≥ 2) * An ken CnH2n * Mạch vòng : link đơn * Xyclô Ankan ( n ≥ 3 ) * Mạch hở : 1 link ba (n ≥ 2) * Ankin * Mạch hở : 2 links đôi (n≥ 3) * Ankađien CnH2n – 2 * Mạch vòng : 1 links đôi * Xyclo Anken ( n ≥ 3 ) * Aren ( Hiđro cacbon thơm ) * Vòng 6 cạnh các : 3 liên kết đôi đan xen 3 links đơn ( vòng liên hợp) (n≥ 6) Xyclô * Vòng : có một liên kết bố hoặc 2 liên kết CnH2n – 6 *Xyclô ankin hoặc đôi. (n≥ 4) Ankađien * Dạng khác : * Mạch hở : gồm 4 liên kết đôi * lưu ý : - CTCT của các dẫn xuất được viết chủ yếu từ những hiđrocacbon bằng ph ương pháp t ươngđương C2H5Cl ⇔ C2H6 lấy ví dụ : ( vị H với Cl đều sở hữu hoá trị bằng I ) C2H6O ⇔ C2H5OH ⇔ C2H6 ( vị OH cùng H đều phải có hoá trị I ) - cấu trúc không bền : lúc - OH links với nguyên tử C đang có link đôi, ho ặc có 2 đội OHtrở lên cùng gắn vào 1 nguyên tử C. Lấy một ví dụ : cấu tạo sau đây là không bền CH2 = CH–OH - Mỗi bí quyết phân tử hoàn toàn có thể có nhiều cấu trúc khác nhau - call là những đồng phân.3) phương thức xác định CTPT từ bí quyết nguyên. Lúc đề bài cho bí quyết nguyên của một các loại chất nào đó, để xác định CTPT c ủa ch ất này ta c ầnlàm các bước sau đây: B1: biến đổi công thức nguyên theo hình thức chung. B2: Viết cách làm dạng tầm thường của lọai hóa học đang khảo sát điều tra B3: Đồng độc nhất thức giữa cách làm nguyên và bí quyết dạng tầm thường ( đ ồng nh ất v ề ch ỉ s ố: C, H,O ... Và những nhóm chức giữa 2 công thức ) B4: Biện luận theo ẩn số để xác định công thức đúng.* Chú ý: CTTQ của hi đro cacbon hoàn toàn có thể theo dạng: CnH2n+2 -2k ( k = số link π + số vòng ) CTTQ của một dẫn xuất tất cả nhóm chức A: CnH2n+2 -2k – a (A)a ( cùng với a là số đội chức A )http://violet.vn/dhanhcs 24) Một số xem xét khi giải các bài tập kiếm tìm CTPT của hợp chất hữu cơ. A) làm phản ứng cùng của hiđrocacbon có a links π . CxHy + aBr2 → CxHyBr2a Tổng quát: CxHy + aH2 → CxHx+2a Hoặc rất có thể biểu diễn dạng : CnH2n+2 -2a + aBr2 → CnH2n +2 -2a Br2a ( trong số ấy a là số liên kết π ) b) phản nghịch ứng vậy với AgNO3 của hiđrocacbon có links ba đầu mạch: dd NH3 2CxHy + aAg2O  2CxHy - a Aga ↓ + aH2O → t0 ( a là số phân tử Ag2O pư ) thực tế hợp chất tham gia làm phản ứng này còn có dạng : CnH2n – 2 nên hoàn toàn có thể biểu diễn dạng sau: dd NH3 2CnH2n – 2 + aAg2O  2CnH2n – 2 – a Aga ↓ + aH2O → t0 c) giới hạn về chỉ số của cacbon cùng hiđro trong hiđrocacbon CxHy Ở trạng thái khí : x ≤ 4 giới hạn của số nguyên tử hiđro: x ≤ y ≤ 2x + 2 ; y chẵn. Vào rượu no đơn chức: CnH2n+1OH và axit no solo chức : CnH2n+1 COOH thì chỉ số H luôn luôn là số chẵn. .v.v..II- BÀI TẬP ÁP DỤNG VÀ NÂNG CAO1)Viết CTCT của các hợp chất : C3H8 , C4H4, C6H6, C3H4, C3H8O, C3H9N , C3H8O3 , C7H8 , C5H122) cho biết công thức đơn giản của axit mạch hở (A): C 2H3O2; công thức đơn giản của một axit hữucơ mạch hở (B): C 3H4O3 ; rượu mạch hở (C) : C 2H5O. Hãy xác minh CTPT của các chất A,B,C vàviết CTCT.Hướng dẫn: tìm CTPT của chất A C2H3O2 ⇒ CT nguyên : (C2H3O2)n ⇔ CnH2n(COOH)n (*)Từ CTĐG :Mặt khác CTTQ của axit cơ học mạch hở tất cả dạng : C mH2m+2-2k-a(COOH)a (**) ( k: số l/ k π trongmạch C) m = n (1) Đồng nhất hai cách làm trên ta gồm : 2m+ 2 − 2k − a = 2n (2) núm (1) cùng (3) vào (2) → n = 2 – 2k a = n (3)  chọn k = 0 , n = 2 là tương xứng nhất k 0 1 2 → CTPT : C2H4 (COOH)2 , HS tự viết CTCT n 2 0 -23) cho biết thêm X là một trong hiđrocacbon bao gồm công thức thực nghiệm (C 3H4)n. Biết X không làm mất đi màu dungdịch nước Brom.a) Lập luận xác minh CTPT của Xb) xác định CTCT đúng của X. Biết X khi chức năng với Clo ( ánh sáng) ch ỉ thu đ ược m ột s ản ph ẩmhữu cơ duy nhất cất một nguyên tử Clo trong phân tử ( dẫn xuất mono clo)Hướng dẫn:a) X không làm mất màu dung dịch brom : có 2 trường đúng theo xảy ra- X là hiđro cacbon mạch hở chỉ chứa links đơn. CTTQ : CxH2x + 2- X là hiđro cacbon có chứa vòng benzen. CTTQ : CxH2x – 6( có thể có ngôi trường hợp vật dụng 3 là hiđrocacbon mạch vòng chỉ gồm liên k ết đ ơn. CTTQ : C xH2x với x ≥ 4nhưng học sinh THCS chưa được học )* X bao gồm dạng C3nH4n- ví như X bao gồm dạng CxH2x + 2 ⇒ 4n = 6n + 2 ( loại)- nếu như X tất cả dạng CxH2x – 6 ⇒ 4n = 6n – 6 ⇔ n = 3CTPT của X là C9H12http://violet.vn/dhanhcs 3b) do X chức năng với Cl2 ( ánh sáng) chỉ nhận được một sản phẩm hữu cơ duy nhất chứa m ột nguyên t ửClo, cần X có cấu trúc đối xứng. CH3 CTCT : CH3 CH34) Viết CTCT của những chất mang tên sau :a) Butađien-1,3 (C4H6) ; d) Polivinyl clorua (PVC ) ; b) Pen ten -2 ; c) 2- Brom,2-Mêtyl butand) 2-Mêtyl, buten -1 ; e) đimêtyl Axetilen ; g) glyxerol ( C3H8O3) ; h) Glucozơ mạch hở5) Một ankin X bao gồm tỉ khối đối với Heli bởi 13,5a) Viết CTPT của hóa học X và cấu trúc mạch hở của X, biết X công dụng được với Ag2O vào ddNH3b) Viết PTPƯ khi mang lại X tác dụng với Cl2, HBr, H2O, AgNO3 trong dung dịch NH3.6) tất cả 3 hóa học hữu cơ A,B,C đều phải có M = 46, trong đoc A và B tung nhi ều trong n ước và tác d ụng đ ượcvới Na, dường như B còn tính năng được cùng với NaOH; còn C không có các tính ch ất trên nh ưng nhi ệt đ ộsôi thấp hơn A cùng B. Xác định cấu tạo A,B,C và viết những PTHH minh hoạ cho các tính chất trên.7) Mì thiết yếu ( gia vị bột ngọt ) là muối hạt Natri của aminoaxit glutamic. Đây là m ột axit m ạch th ẳng có nhómamino –NH2 và nhóm –COOH cùng kết phù hợp với 1 nguyên tử Cacbon và gồm công th ức phân t ử làC5H9O4N. Hãy viết CTCT của axit glutamic với CTCT của mì chính.8) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hyđrocacbon A thì nhận được 8,8gam CO2 với 1,8 gam H2O.a) xác định CTPT của A biết cân nặng phân tử của A không quá 80đvC.b) nếu như A làm mất đi màu dung dịch brom ở điều kiện thường và chế tạo thành sản phẩm ch ứa 18,09%cacbon theo khối lượng. Xác định CTPT của A và đề xuất một CTCT của A.Hướng dẫn: a) Đặt CTTQ của hợp chất A là CnHm ( số mol : a ) Lập luận tìm được : n = m và n ≤ 6,15 ⇒ các CTPT có thể có: C2H2 , C4H4 , C6H6 b) * trả sử A là C2H2 , viết PTHH xẩy ra 24 18, 09 = ⇒ k = 0,66 ( nhiều loại ) Theo đề ta gồm : 26 + 160k 100 * làm giống như với C4H4 với C6H6 ta chọn lựa được C6H6 * cách khác : hoàn toàn có thể dùng phương pháp tổng quát: CnH2n+2 -2a ( với a = số pt ử Br2 p-ứng )9) Đốt cháy trọn vẹn 15,6 gam hợp chất hữu cơ (A) nhận được 26,88 lít CO2 ( đktc)và 10,8 gam H2O.1) khẳng định CTĐG của (A)2) khẳng định CTCT với viết PTHH xẩy ra của (A) vào 2 trường hợp sau đây:a. Biết : 1mol (A) + 4 mol H2 ( xúc tác Ni, t0C); 1 mol (A) + 1mol Br2/CCl4 và d(A)/He =26.b. Biết : 0,1 mol (A) phản nghịch ứng với AgNO3 dư/ NH3 thu được 15,9 gam kết tủa. (A) tất cả dạng mạch hở.Hướng dẫn;Lập luận tìm kiếm được : x : y = 1: 1Chứng minh A không chứa Oxi.Do kia công thức dễ dàng và đơn giản của A là CxHy cùng với x : y = 1,2 : 1,2 = 1:1 CTTQ là (CH)ndA/He = 26 ⇒ MA = 104.(CH)n = 104, suy ra n = 8A = C8H8 , lập luận nhằm tìm độ bất bão hòa = 5 ( tức là số π + vòng = 5 )- Lập luận suy ra A có 1 liên kết song C = C- Lập luận suy ra A phải bao gồm vòng benzenCông thức kết cấu của A là :2b- làm cho tương tự, kiếm được C4H410) các thành phần hỗn hợp A có C3H4, C3H6, C3H8 có tỷ khối hơi đối với H2 bởi 21. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít A(đktc), cho tổng thể sản phẩm cháy vào bình chứa hỗn hợp n mong vôi trong d ư. H ỏi kh ối l ượng bìnhnước vôi vào tăng từng nào gam ? 2.

Xem thêm: Theo Định Luật Faraday Về Cảm Ứng Điện Từ ⚡️, Suất Điện Động Cảm Ứng

Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X, cho cục bộ sản phẩm cháy l ội qua dung d ịch Ba(OH) 2dư thu được 118,2 gam kết tủa, đồng thời cân nặng dung dịch vào bình gi ảm đi 77,4 gam. Xácđịnh bí quyết phân tử của hiđrocacbon X.