Các hễ từ phân tách To V và Ving không khó khăn nhưng thông thường có sự nhầm lẫn tương đối nhiều. đọc được điều này, công ty chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập về to lớn V và Ving có đáp án cho bạn với ước muốn củng chũm kiến thức và nên tránh những không đúng sót, nhầm lẫn trong quá trình làm bài bác tập. Bạn hãy đọc các bài bác tập về to lớn V với Ving (kèm đáp án) sau đây nhé!

*

BÀI TẬP VỀ to V VÀ V-ING

Exercise 1: Chia các động từ trong ngoặc tiếp sau đây thành dạng to lớn V hoặc Ving

1.Nam suggested ________ (talk) the children to school yesterday.

Bạn đang xem: Bài tập về to v và ving có đáp án

2. They decided _________ (play) tennis with us last night.

3. Mary helped me ________ (repair) this fan and _______ (clean) the house.

4. We offer ________ (make) a plan.

5. We required them ________ (be) on time.

6. Kim wouldn’t recommend him _______ (go) here alone.

7. Before ________ (go) lớn bed, my mother turned off the lights.

8. Minh is interested in ________ (listen) lớn music before _____ (go) lớn bed.

9. This robber admitted ______ (steal) the red sản phẩm điện thoại phone last week.

10. Shyn spends a lot of money ________ (repair) her car.

11. It took me 2 hours _______ (buy) the clothes & shoes.

12. Vì chưng you have any money ________ (pay) for the hat?

13. Would you lượt thích ________ (visit) my grandparents in Paris?

14. Don’t waste her time ___________(complain) about her salary.

15. That questions need ___________ (reply).

16. Viet is used khổng lồ ________ (cry) when he faces his difficulties.

17. It’s time they stopped ______ (work) here.

18. Will she remember _______ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I vị it?

19. Jim forgot ________ (send) this message last night.

20. Hung stopped ______ (eat) meat yesterday.

Exercise 2: Tìm cùng sửa lỗi không đúng trong câu bên dưới (nếu có)

1.Yesterday, Minh didn’t want khổng lồ coming khổng lồ the theater with them because he had already seen the film.

2. My brother used to lớn running a lot but he doesn’t bởi vì it usually now.

3. They’re going to have a small party celebrating their house at 7 p.m tomorrow.

4. Wind tried to avoiding answering her questions last night.

5. Khanh don’t forget post that letter that his mother gave him this evening.


Exercise 3: Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

1.It isn’t necessary khổng lồ play football with my best friends today.

➔ You don’t ________________________________________.

2. “Why don’t we visit her parents next week?”

➔ You suggested ____________________________________.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes …

➔ Thanh wastes …

4. Hanh hao said khổng lồ him: “Remember to close all the window and turn off the lights before going out”.

➔ hanh reminded ___________________________________________.

5. Linh told him: “Don’t forget to repair my bicycle”.

➔ Linh told him ___________________________________.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.Nam suggested ____talking____ (talk) the children to school yesterday.

(cấu trúc Suggest + Ving)

2. They decided _____to play____ (play) tennis with us last night.

(cấu trúc Decide + to lớn Vinf)

3. Mary helped me ____repair____ (repair) this fan hâm mộ and ____clean___ (clean) the house.

(cấu trúc Help + sb + Vinf)

4. We offer ____to make____ (make) a plan.

(cấu trúc Offer + to Vinf)

5. We required them ___to be_____ (be) on time.

(cấu trúc Require + sb + lớn Vinf)

6. Kim wouldn’t recommend him ____to go___ (go) here alone.

(cấu trúc Recommend + sb + lớn Vinf)

7. Before ____going____ (go) to lớn bed, my mother turned off the lights.

(cấu trúc Before + Ving)

8. Minh is interested in ____listening____ (listen) khổng lồ music before ___going__ (go) khổng lồ bed.

(cấu trúc “giới từ” + Ving)

9. This robber admitted ____stealing__ (steal) the red thiết bị di động phone last week.

(cấu trúc Admit + Ving)

10. Shyn spends a lot of money ____repairing____ (repair) her car.

(cấu trúc S + spend + time/money + Ving…)

11. It took me 2 hours ____to buy___ (buy) the clothes & shoes.

(cấu trúc It takes + sb + time/money + khổng lồ Vinf…)

12. Bởi you have any money ____to pay____ (pay) for the hat?

(cấu trúc Have + lớn Vinf)

13. Would you lượt thích ____to visit____ (visit) my grandparents in Paris?

(cấu trúc Would you like + khổng lồ Vinf…?)

14. Don’t waste her time ______complaining_____(complain) about her salary.

(cấu trúc Waste time + Ving)

15. That questions need _____replying______ (reply).

(cấu trúc Need + Ving)

16. Viet is used to lớn ____crying____ (cry) when he faces his difficulties.

(cấu trúc tobe used lớn + Ving)

17. It’s time they stopped ____working__ (work) here.

(cấu trúc Stop + Ving)

18. Will she remember ____to collect___ (collect) his suit from the dry – cleaners or shall I do it?

(cấu trúc Remember + lớn Vinf)

19. Jim forgot ____sending____ (send) this message last night.

(cấu trúc Forget + Ving)

20. Hung stopped ___to eat___ (eat) meat yesterday.

(cấu trúc Stop + lớn Vinf)

Exercise 2:

1.to coming ➔ khổng lồ come (want + lớn Vinf)

2. Running ➔ run (use + lớn Vinf)

3. Celebrating ➔ khổng lồ celebrate (have + to lớn Vinf)

4. Lớn avoiding ➔ khổng lồ avoid (try + lớn Vinf)

5. Post ➔ lớn post (forget + khổng lồ Vinf)

Exercise 3:

1.You don’t have khổng lồ play football with my best friends today.

2. You suggested visting her parents the next week.

3. Thanh spends 3 hours a day doing the homework.

➔ It takes Thanh 3 hours a day to vì the homework.

➔ Thanh wastes 3 hours a day doing the homework.

4. Khô cứng reminded khổng lồ close all the window và turn off the lights before going out .

Xem thêm: Tìm Thêm Những Câu Ca Dao Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Lớp 7

5. Linh told him not to lớn repair her bicycle.

Ngoài các bài xích tập về to V cùng Ving gồm đáp án, học sinh thực hành thêm một trong những bài tập giờ đồng hồ anh khác: