I. Anken là gì?

- Anken là các Hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử gồm chứa liên kết đôi C=C, tất cả công thức phân tử bao quát là: CnH2n (n≥2).

Bạn đang xem: Bài tập về anken

- Hợp hóa học trong hàng Anken gồm công thức đơn giản và dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

Mô hình cấu tạo phân tử của Etilen C2H4

 

II. đặc thù hóa học


1. Phản ứng cộng

- bội phản ứng cùng halogen (phản ứng halogen hóa)

Cộng brom

- Dẫn khí etilen qua dung dịch brom màu da cam, dung dịch Brom bị mất màu

*

Cộng clo

*

- phản bội ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa)

*

- phản ứng cộng axit

+ Hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), axit sunfuric đậm đặc ,... Có thể cộng vào etilen.

*

- phản nghịch ứng cộng nước (phản ứng hiđrat hóa)Ở nhiệt độ độ thích hợp và tất cả xúc tác axit, etilen có thể cộng nước.

*

- phản bội ứng cộng axit hoặc nước vào anken bất đối xứng thường tạo thành hỗn vừa lòng hai đồng phân, trong các số ấy có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ:

*

2. Bội phản ứng trùng hợp

Các anken làm việc đầu hàng như etilen, propilen, butilen giữa những điều khiếu nại nhiệt độ, áp suất, xúc tác phù hợp thì thâm nhập phản ứng cộng các phân tử cùng nhau thành đều phân tử mạch cực kỳ dài cùng có trọng lượng phân tử lớn. Người ta gọi đó là phản ứng trùng hợp. Thí dụ:

*

3. Phản nghịch ứng oxi hoá của Anken

a) Anken bội nghịch ứng thoái hóa không hoàn toàn

- Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

b) Anken phản bội ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* lưu lại ý: Đặc điểm bội phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

III. Bài bác tập về anken

Bài tập 1: mang lại hiđrocacbon X phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là

A. But-1-en

B. Etilen

C. But-2-en

D. Propilen

Trả lời

Đáp án A

*

Bài tập 2 : cho H2 cùng 1 olefin rất có thể tích cân nhau qua Niken nung lạnh ta thu được các thành phần hỗn hợp A . Biết tỉ khối khá của A với H2 là 23,2. Công suất phản ứng hidro hóa là 75%. CTPT của olefin là 

A. C2H4

B. C3H6

C. C4H8

D. C5H10

Trả lời: 

Theo đưa thiết ta chọn : nH2 = nCnH2n =1

CnH2n+H2 → CnH2n+2

Theo pt , số mol khí giảm chính là số mol của H2

H% = 75% => nH2 pư = 0,75 mol 

=> Số mol khí sau pư là 1+1−0,75=1,251+1−0,75=1,25 mol

Áp dụng ĐLBTKL ta tất cả : mH2 + mCnH2n = mA

=> MA = mA: nA  => n= 4=> Olefin là C4H8

=> Đáp án C

Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 anken là đồng đẳng thường xuyên thu được m gam nước với (m+39) gam CO2 . Hai anken đó là 

A. C2H4 với C3H6

B. C4H8 cùng C5H10

C. C3H6 cùng C4H8

D. C6H12 cùng C5H10

Trả lời: 

Đặt phương pháp TB của 2 anken là CnH2n

nCnH2n=8,96/22,4=0,4

CnH2n + 3n/2 O2→ nCO2+ nH2O

0,4 n0,4 0,4n

Theo pt với theo đề ta có

mCO2 − mH2O = 44.0,4n − 18.0,4n = 39m => n=3,75 

Vì 2 anken là đồng đẳng sau đó nên 2anken là C3H6 với C4H8

=> Đáp án C

IV. Bài bác tập trắc nghiệm về anken

Câu 1: Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); đông đảo chất như thế nào là đồng phân của nhau ?

A. (3) cùng (4).

B. (1), (2) với (3).

C. (1) và (2).

D. (2), (3) cùng (4).

Câu 2: Anken X tất cả công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 3: Số đồng phân của C4H8 là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 4: Anken X gồm đặc điểm: trong phân tử bao gồm 8 link xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.

B. C4H8.

C. C3H6.

D. C5H10

Câu 5: Anken X tất cả công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en. 

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 6: Hợp chất C5H10 mạch hở gồm bao nhiêu đồng phân kết cấu ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 7: Cho 10 lít các thành phần hỗn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) tất cả 2 olefin lội qua bình dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken không vượt thừa 5)

A. C2H4 và C5H10.

B. C3H6 và C5H10.

C. C4H8 và C5H10.

D. A hoặc B.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam tất cả hổn hợp eten, propen, but-2-en bắt buộc dùng trọn vẹn b lít oxi (ở đktc) chiếm được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Giá trị của b là:

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít.

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít.

Câu 9: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, trọng lượng phân tử của Z bởi 2 lần trọng lượng phân tử của X. Những chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng

A. ankin.

B. ankan.

C. ankađien.

D. anken.

Câu 10: Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10. 

D. C5H10 và C6H12.

Câu 11: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học tập (cis-trans) ?CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (I), (IV), (V).

B. (II), (IV), (V).

C. (III), (IV).

D. (II), III, (IV), (V).

Câu 12: Hỗn thích hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu như cho tất cả hổn hợp X đi qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình tăng thêm 9,8 gam. % thể tích của 1 trong các 2 anken là:

A. 50%. 

B. 40%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 13: Một tất cả hổn hợp X hoàn toàn có thể tích 11,2 lít (đktc), X có 2 anken đồng đẳng tiếp đến nhau. Khi cho X qua nước Br2 dư thấy trọng lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Khẳng định CTPT với số mol mỗi anken trong các thành phần hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol C3H6.

B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8.

C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6.

D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6

Câu 14: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hòa hợp nào dưới đây ?

A. Phản ứng cùng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cùng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng hòa hợp của anken.

D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 15: Khi mang đến but-1-en tính năng với dd HBr, theo qui tắc Maccopnhicop thành phầm nào sau đó là sản phẩm bao gồm ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 16: Anken C4H8 có từng nào đồng phân khi công dụng với dd HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ độc nhất vô nhị ?

A. 2. 

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 17: Hỗn đúng theo X có metan cùng anken, mang lại 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 7,28 gam và tất cả 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C4H8. 

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C2H4

Câu 18: Cho láo lếu hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được về tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 5

Câu 19: Có bao nhiêu anken sinh hoạt thể khí (đkt) mà khi cho từng anken đó tác dụng với dung dịch HCl chỉ mang lại một thành phầm hữu cơ độc nhất vô nhị ?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 20: Hỗn hòa hợp X có metan với 1 olefin. Cho 10,8 lít tất cả hổn hợp X qua dung dịch brom dư thấy có 1 chất khí cất cánh ra, đốt cháy trọn vẹn khí này thu được 5,544 gam CO2. Nguyên tố % về thể tích metan với olefin trong các thành phần hỗn hợp X là:

A. 26,13% với 73,87%.

B. 36,5% với 63,5%.

C. 20% với 80%.

D. 73,9% với 26,1%.

Câu 21: Cho hiđrocacbon X làm phản ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì nhận được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên call của X là:

A. but-1-en.

B. but-2-en.

C. Propilen.

D. Etilen

Câu 22: Hiđrat hóa hỗn hợp X có 2 anken nhận được chỉ chiếm được 2 ancol. X gồm

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C.CH2=CHCH3.và CH2=CHCH2CH3.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 23: Đốt cháy trọn vẹn V lít (đktc) hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Cực hiếm của V là:

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 1,68.

Câu 24: Hỗn phù hợp X tất cả propen và 1 đồng đẳng theo tỉ lệ thành phần thể tích 1:1. Đốt 1 thể tích các thành phần hỗn hợp X yêu cầu 3,75 thể tích oxi (cùng đk). Vậy B là:

A. eten. 

B. propan.

C. buten.

D. penten.

Câu 25: Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X bao gồm etan, propan và propen qua hỗn hợp brom dư, thấy khối lượng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48 gam nước. Vậy % thể tích etan, propan và propen theo lần lượt là:

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

C. 50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

Câu 26: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X có 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có trọng lượng hơn yếu nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken đó là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.

Câu 27: m gam lếu hợp có C3H6, C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Trường hợp hiđro hoá hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết tất cả hổn hợp thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 1,12.

Câu 28: Trùng phù hợp eten, thành phầm thu được có cấu tạo là:

A. (-CH2=CH2-)n .

B. (-CH2-CH2-)n .

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 29: Oxi hoá etilen bởi dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

C. K2CO3, H2O, MnO2.

Xem thêm: Soạn Tự Tình 2 Lớp 11 - Soạn Bài Tự Tình Trang 18

B. C2H5OH, MnO2, KOH.

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được từng nào gam CO2 và từng nào gam H2O ?