Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Tất cả bao nhiêu phép tịnh tiến trở nên d1 thành d2.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 1 hình học


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tìm kiếm M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) và (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Search tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến phố thẳng tuy vậy song d với d". Vào các xác minh sau xác định nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến phát triển thành d thành d".B.Có vô vàn phép tịnh tiến biến chuyển d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá vuông góc với mặt đường thẳng d đổi mới d thành d".D.Cả ba xác định trên rất nhiều đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là hình ảnh của điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào dưới đây có vô vàn trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác phần đa

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép biến chuyển hình nào sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trọng tâm O. Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = - 1 phát triển thành tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trung ương O, góc (fracpi 2) biến tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trọng điểm O, tỉ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các xác minh dưới đây, xác định nào sai?


A.Tam giác đều sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay đổi mới một mặt đường thẳng thành một mặt đường thẳng tuy nhiên song với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kì.D.Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào bên dưới nào tiếp sau đây không có trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị từ bỏ k của phép vị tự tâm I, trở nên A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường tròn (C) gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự trung tâm O (với O là nơi bắt đầu tọa độ) tỉ số k = 2 trở thành (C) thành đường tròn nào trong những đường tròn tất cả phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật bao gồm O là trọng điểm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay chổ chính giữa O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến trở thành gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ đổi mới điểm A thành điểm A" bao gồm tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn khẳng định sai vào các xác định sau:


A.Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến tía điểm thẳng sản phẩm thành bố điểm trực tiếp hàng.C.Phép tịnh tiến trở thành một con đường tròn thành một mặt đường tròn gồm cùng buôn bán kính.D.Phép tịnh tiến đổi thay một mặt đường thẳng thành một đường thẳng tuy nhiên song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy đến A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B khớp ứng thành A", B" lúc đó, độ nhiều năm đoạn trực tiếp A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục phần đông là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự hầu hết là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến đông đảo là phép dời hình.D.Mọi phép quay các là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , phép quay vai trung phong I(4;- 3) góc tảo 1800 trở thành đường trực tiếp d : x + y - 5 = 0 thành con đường thẳng d" gồm phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trung tâm O (như hình vẽ). Trong số mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự trung tâm O, tỉ số k = - 1 trở thành tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay trọng tâm O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự tâm O, tỉ số k = 1 vươn lên là tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho mặt đường thẳng d gồm phương trình x + y - 2 = 0. Phép hợp thành của phép đối xứng chổ chính giữa O với phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành con đường thẳng nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong mặt phẳng Oxy, tra cứu phương trình con đường tròn (C") là hình ảnh của đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng trung ương I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong mặt phẳng Oxy, qua phép tảo (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy mang đến đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm chổ chính giữa vị tự của hai tuyến đường tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy đến đường trực tiếp (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình con đường thẳng (Delta")là hình ảnh của con đường thẳng(Delta) qua phép quay trung khu O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến đường tròn (C) thành đường tròn tất cả phương trình làm sao sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến điểm B(- 3;6). Tìm tọa độ điểm E làm thế nào để cho B là ảnh của E qua phép quay chổ chính giữa O góc con quay - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, kiếm tìm tọa độ điểm M" là hình ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng vai trung phong I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến tam giác ABC tất cả A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Tìm kiếm tọa độ trung tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong khía cạnh phẳng Oxy, ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho những điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép cù (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy , mang đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm ảnh của mặt đường tròn (C) qua phép vị tự trung khu O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác những ABCDEF trọng tâm O như hình bên. Tam giác EOD là ảnh của tam giác AOF qua phép quay chổ chính giữa O góc quay (alpha ). Tra cứu (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến đường thẳng d có phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến đường thẳng d thành thiết yếu nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong các vectơ sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong mặt phẳng Oxy, mang đến đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình mặt đường tròn (C) biết (C") là ảnh của (C) qua phép xoay với tâm quay là nơi bắt đầu tọa độ O cùng góc quay bằng 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong khía cạnh phẳng Oxy, đến đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình mặt đường thẳng d là ảnh của mặt đường thẳng (Delta) qua phép quay tâm O, góc cù 900.

Xem thêm: Lí Tưởng Là Ngọn Đèn Chỉ Đường Không Có Lí Tưởng Thì Không Có Phương Hướng Kiên Định


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tìm kiếm phương trình đường thẳng (Delta ")là ảnh của mặt đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trung tâm G . Hotline A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi ấy phép vị từ nào phát triển thành tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự chổ chính giữa G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự chổ chính giữa G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự chổ chính giữa G , tỉ số 2.D.Phép vị tự trung ương G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị tự tỷ số k = - 2 biến đổi tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích s tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;4). Gọi A" là ảnh của điểm A qua phép quay vai trung phong O(0;0), góc quay 900 . Điểm A" bao gồm tọa độ là