Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 8 chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Cho hợp chất A chứa 3 nguyên tố: Ca, C, O với tỉ lệ khối lượng là 40% Ca, 12%C, 48%O. Xác định CTHH của X. 

A. CaCO.B. $CaC_{3}O$C. $CaCO_{3}$D. $CaCO_{2}$

Câu 2: Chọn đán án đúng nhất

A. Số p=số eB. Hạt nhân tạo bởi proton và electronC. Electron không chuyển động quanh hạt nhânD. Eletron sắp xếp thành từng lớp

Câu 3: Hợp chất A trong phân tử gồm có 1X, 1S, 4O liên kết với nhau (X là nguyên tố chưa biết), biết nguyên tử X có khối lượng bằng 5/4 lần phân tử khí oxi. Tìm CTHH của A

A. $CuSO_{4}$B. $FeSO_{4}$C. $MgSO_{4}$D. $CaSO_{4}$

Câu 4: Chọn câu sai

A. Hóa tri là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kiaB. Hoá trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của H chọn làm đơn vị và hóa trị của oxi là 2 đơn vịC. Quy tắc hóa trị : x.a=y.bD. Photpho chỉ có hóa trị IV

Câu 5: Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác định là 232 độ C. Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180 độ C. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết hay có trộn lẫn chất khác? Giải thích. 

A. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn hơn thiếc nguyên chất.B. Thiếc hàn là hỗn hợp thiếc và chì có nhiệt độ nóng chảy khác thiếc (thấp hơn thiếc nguyên chất). Pha thêm chì để hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn, tiên cho việc hàn kim loại bằng thiếc.C. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.D. Thiếc hàn là chất tinh khiết vì có nhiệt độ nóng chảy

Câu 6: Một hợp chất gồm 2 nguyên tố C và O. Tỉ số khối lượng của C và O là 3 : 4. Biết phân tử khối là 28. Tìm CTHH của hợp chất đó.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 8 chương 1 có đáp án

A. CO. B. $CO_{3}$C. $CO_{2}$D. $CO_{4}$

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố A có 16p. Hãy cho biết:

a. Tên và KHHH của A.

b. Số e của A.

c. Nguyên tử A nặng gấp bao nhiêu lần nguyên tử H và O?

A. Oxi (O); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 1 lần nguyên tử OB. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 32 lần nguyên tử H và 2 lần nguyên tử OC. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 2 lần nguyên tử OD. Lưu huỳnh (S); số e =16; A nặng gấp 16 lần nguyên tử H và 1 lần nguyên tử O

Câu 8: Cho hợp chất của X là XO và Y là $Na_{2}Y$. Công thức của XY là

A. XYB. $X_{2}Y$C. $X_{3}Y$D. Tất cả đáp án.

Câu 9: Cho nguyên tử của nguyên tố C có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. Đấy là nguyên tố NatriB. Số e là 16 eC. Nguyên tử khối là 22D. Stt trong bảng tuần hoàn là 11

Câu 10: Phân tử khối của Cu gấp mấy lần phân tử khối Hidro

A. 4 lầnB. 2 lầnC. 32 lầnD. 62 lần

Câu 11: Cho dãy các chất có CTHH: $HCl,H_{2}, NaOH, KMnO_{4}, O_{2},NaClO$. Có bao nhiêu hợp chất?

A. 1B. 2C. 3D. 4

Câu 12: Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4 .Biết phân tử khôi là 120. Xác định kim loại M

A. MagieB. ĐồngC. SắtD. Bạc

Câu 13: Phân tử khối của $Cl_{2}$ là

A. 35,5 đvC. B. 36,5 đvC. C. 71 đvC.D. 73 đvC.

Câu 14: Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử oxi. Nguyên tử Y nặng gấp 2 lần nguyên tử X. Hãy cho biết tên và KHHH của nguyên tố X, Y là ?

A. X là Lưu huỳnh (S); Y là Sắt (Fe) B. X là Lưu huỳnh (S); Y là Đồng (Cu)C. X là Đồng (Cu); Y là lưu huỳnh (S)D. X là Sắt (Fe) ; Y là lưu huỳnh (S)

Câu 15: Viết CTHH và tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. $NaNO_{3}$, phân tử khối là 85 B. $NaNO_{3}$, phân tử khối là 86 C. $NaN_{3}O$, phân tử khối là 100D. Không có hợp chất thỏa mãn

Câu 16: Điền từ thích hợp vào chỗ trống “ Thủy ngân là kim loại nặng có ánh bạc, có dạng (1) ở nhiệt độ thường. Thủy ngân thường được sử dụng trong(2) (3) và các thiết bị khoa học khác.”

A. (1) rắn (2) nhiệt độ (3) áp kếB. (1) lỏng (2) nhiệt kế (3) áp kếC. (1) khí (2) nhiệt kế (3) áp suấtD. 3 đáp án trên

Câu 17: Lập CTHH của các hợp chất sau:

a/ Magiê clorua do nguyên tố Magiê (II) và nguyên tố Clo (I) tạo thành.

Xem thêm: Bản Thân Em Đã Làm Những Việc Gì Để Giữ Gìn Và Phát Huy Truyền Thống Tốt Đẹp Của Gia Đình Dòng Họ

b/ Sắt(III) Hidroxit nguyên tố Sắt và nhóm OH (I) tạo thành.

(Hãy nêu những gì biết được về mỗi chất trên) 

A. a) $MgCl_{2}$ ; b) $Fe(OH)_{2}$B. a) $MgCl_{2}$ ; b) $Fe(OH)_{3}$C. a) $MgCl_{2}$ ; b) $Fe(OH)_{2}$D. a) $Mg_{2}Cl$; b) $Fe_{3}OH$

Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X có 11 proton. Chọn đáp án sai

A. X là nguyên tố NatriB. Số electron trong X là 16C. Nguyên tử khối là 23 D. Số thứ tự trong bảng tuần hoàn là 11

Câu 19: Tính chất nào sau đây có thể quan sát được mà không cần đo hay làm thí nghiệm để biết?

A. Tính tan trong nướcB. Khối lượng riêngC. Màu sắcD. Nhiệt độ nóng chảy

Câu 20: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau. Tại sao? Chọn đáp án đúng

A. Do có electronB. Do có notronC. Tự dưng có sẵnD. Do khối lượng hạt nhân bằng khối lượng nguyên tử