... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... Myself so much >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁP ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have just decided ... Two famous novels >> truy vấn http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh giỏi nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husband was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp các thì trong tiếng anh


*

*

... This A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks khổng lồ school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always strong boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He lớn school late A goes never B never...
*

*

... Very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm giờ anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... Và … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) him & … (ask) him lớn come in c.My cousin và I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore) loudly I … (turn) the television off và just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to bed and … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Dick ……… (start)...
... đồng trùng hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su đặc l A : B : C : D : Cõu 39: phân tách hổn hòa hợp ankin ... đồng trùng thích hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, cất 90,8% cacbon v lng tỉ trọng số mol buta-1,3-đien stiren cao su thiên nhiên l A : B : C : D : Cõu 39: phân chia hổn thích hợp ankin ... Penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng bóc 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X bao gồm H2 hiđrocacbon Đốt cháy không còn X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi thế i bao...
... Lơng Số công nhân danh sách trung bình ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT cơ chế n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.320 Tổng số công LVTT chính sách g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... Xuất khẩu) yêu cầu: xác định tiêu sau năm ? a giá trị cung ứng công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích dịch chuyển giá thnh sản phẩm ảnh hởng nhân ... Liệu thống kê thực trạng sản xuất doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch giá chỉ trị tiếp tế công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2 ngàn Số công nhân danh sách bình quân...
... 21) I .my keys, so I can"t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I khổng lồ concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... bài xích tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... Today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English và French in Canada bài xích tập số 3: At nine o"clock yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... Tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng bài tập số 1:The simple present & the present continuous Put the verbs in brackets into the simple...

Xem thêm: Kết Tủa Xuất Hiện Khi Nhỏ Dung Dịch Brom Vào A, Kết Tủa Xuất Hiện Khi Nhỏ Dung Dịch Brom Vào


... Meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ trong TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending ... Truyền nhiễm Sự thừa nhận Danh tiếng Áo sơ mày Ngài Loa người lạ phẫu thuật Thông cảm Truyện Họng đào tạo và huấn luyện viên Chú Tuổi trẻ con Thời gian các bước Phim ảnh Nước Tiền tỉ dụ trong marketing Nghiên cứu vớt Trò ... Truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc tín đồ Cách đọc phương thức Dữ liệu Thức ăn Hiểu biết Lý thuyết lao lý Chim Văn chương vấn đề Phần mềm điều hành và kiểm soát loài kiến thức quyền lực tối cao Khả kinh tế tài chính học Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8