Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài xích tập tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 7 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập tiếng Anh lớp 7 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem:

Mục lục bài bác tập tiếng Anh 7

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My hobbies

Unit 2: Health

Đề soát sổ 15 phút giờ Anh 7 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 3: Community service

Đề kiểm soát 1 huyết Tiếng Anh 7 học kì 1 có đáp án

Unit 4: Music and arts

Đề bình chọn 15 phút tiếng Anh 7 học tập kì 1 bao gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Vietnamese food và drink

Unit 6: The first university in Viet Nam

Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Unit 7: Traffic

Unit 8: Films

Đề khám nghiệm 15 phút tiếng Anh 7 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Festivals around the world

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Tiếng Anh 7 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Unit 10: Sources of energy

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh 7 học kì 2 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: An overcrowded world

Đề thi giờ Anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1

A. Phonetics & Speaking

Chọn từ bao gồm phần gạch ốp chân được phát âm khác.

Question 1. A. BirthdayB. EarlyC. LearnD. Heart


Quảng cáo

Question 1: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phân phát âm là /ɜː/. Đáp án D vạc âm là /ɑː/

Question 2: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ə/

Question 3: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɔː/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɜː/

Question 4: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A vạc âm là /ə/. Đáp án B, C, D vạc âm là /ɔ/

Question 5: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phạt âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ə/

Question 6: Đáp án A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /ɜː/. Đáp án B, C, D phạt âm là /ɔ/

Question 7: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phân phát âm là /ɪə/

Question 8: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án C phạt âm là /ʌ/

Question 9: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phát âm là /ɜː/. Đáp án B vạc âm là /ɔ/

Question 10: Đáp án C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /e/. Đáp án C phát âm là /ɜː/

Question 11: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ɜː/. Đáp án D phát âm là /ʌ/

Question 12: Đáp án B

Giải thích: Đáp án A, C, D phân phát âm là /i/. Đáp án B phạt âm là /aɪ/

Question 13: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phát âm là /e/. Đáp án A phát âm là /ɜː/

Question 14: Đáp án A

Giải thích: Đáp án B, C, D phân phát âm là /ɜː/. Đáp án A vạc âm là /i/

Question 15: Đáp án D

Giải thích: Đáp án A, B, C phạt âm là /ɜː/. Đáp án D phân phát âm là /ə/


B. Vocabulary & Grammar

Question 1. I usually ______ to school by bus.

A. GoB. Goes

C. Going D. Gone

Question 2. Tom always _____ breakfast before going to work.

A. HaveB. Had

C. HasD. Is having

Question 3. My English teacher _____ Mr Tuan Anh.

A. AreB. Were

C. Have beenD. Is

Question 4. Our lesson _____ at 7.30 a.m every morning.

A. BeginsB. Beginning

C. BeganD. Begin

Question 5. I think Mary ____ a job.

A. HaveB. Will has

C. Will haveD. Had

Question 6. I feel tired. Therefore, I ______ khổng lồ school.

A. Will goB. Won’t go

C. GoesD. Go

Question 7. Chelsea _____ next Sunday.

A. Will winB. Wins

C. Will wonD. Won

Question 8. I am very fond of _______.

A. CookingB. Cook

C. CooksD. Lớn cook

Question 9. bởi you like ________? – No, I don’t.

A. Go camping

B. To lớn go camping

C. Go to lớn camping

D. Going camping

Question 10. My sister’s hobby is ________ outdoor activities.

A. DoB. Does

C. DoingD. Done

Question 11. When I have không lấy phí time, I usually ______.A. Listen to lớn music

B. Listening music

C. Listen music

D. Listening to music

Question 12. My dad likes _______ his xe đạp to work.A. RidingB. Ride

C. RidesD. Ridees

Question 13. They hate ______ noodles. They prefer rice.

A. EatB. To eat

C. EatingD. Eats

Question 14. After breakfast, I và my friend ____ khổng lồ the park every Sunday.

A. GoB. Goes

C. WentD. Is going

Question 15. I hope everything _____ fine.

A. WillB. Won’t

C. Will beD. Won’t are

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Giải thích: Thì bây giờ đơn (dấu hiệu: usually), công ty ngữ (I) là ngôi I.

Dịch: Tôi thường xuyên xuyên đi học bằng xe buýt.

Question 2. Đáp án C

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: always), công ty ngữ (Tom) là ngôi III số ít đề xuất cần chia thành “has”.

Dịch: Tom luôn luôn ăn sáng trước khi đi làm.

Question 3. Đáp án D

Giải thích: Thì hiện tại đơn mô tả sự thật hiển nhiên, công ty ngữ là ngôi III số ít yêu cầu tobe là “is”.

Dịch: gia sư tiếng Anh của tớ là thầy Tuấn Anh.

Question 4. Đáp án A

Giải thích: Thì hiện tại đơn (dấu hiệu: every morning), công ty ngữ là ngôi III số ít yêu cầu cần phân thành “begins”

Dịch: Tiết học tập của chúng tôi ban đầu lúc 7h30 từng sáng.

Question 5. Đáp án C

Giải thích: think + thì tương lai đối kháng (nghĩ điều gì sẽ xẩy ra trong tương lai)

Dịch: Tôi nghĩ Mảy sẽ tìm được một công việc.

Question 6. Đáp án B

Giải thích: Thì tương lai đơn

Dịch: Tôi cảm xúc mệt mỏi. Vày vậy, tôi sẽ không tới trường.

Question 7. Đáp án A

Giải thích: thì tương lai đối chọi (dấu hiệu: next Sunday)

Dịch: Chelsea sẽ chiến hạ vào công ty nhật tới.

Question 8. Đáp án A

Giải thích: fond of + N/Ving (thích gì/ thích có tác dụng gì)

Dịch: Tôi rất thích nấu nướng.

Question 9. Đáp án D

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích làm gì/ thích gì); các từ “go camping: cắm trại”

Dịch: bạn có thích gặm trại không? – Tôi không thích.

Question 10. Đáp án C

Giải thích: địa chỉ này cần sử dụng danh trường đoản cú hoặc Ving.

Dịch: sở trường của chị tôi là tham gia các vận động ngoài trời.

Question 11. Đáp án A

Giải thích: thì hiện tại đơn (dấu hiệu: usually)

Dịch: khi tôi có thời gian rảnh, tôi hay nghe nhạc.

Question 12. Đáp án A

Giải thích: lượt thích + Ving/N (thích có tác dụng gì/ thích gì)

Dịch: bố tôi thích đánh đấm xe đi làm.

Question 13. Đáp án C

Giải thích: hate + Ving (ghét làm gì)

Dịch: bọn họ ghét ăn mì. Chúng ta thích cơm hơn.

Question 14. Đáp án A

Giải thích: thì lúc này đơn (dấu hiệu: every Sunday); chủ ngữ (I và my friend) số nhiều đề nghị động từ bao gồm không đề nghị chia.

Dịch: Sau bữa sáng, tôi và các bạn tôi thường xuyên đến khu vui chơi công viên mỗi công ty nhật.

Question 15. Đáp án C

Giải thích: hope + lớn V hoặc hope + mệnh đề (tương lai đơn). Đằng sau là tính tự fine yêu cầu ta cần “will be”

Dịch: Tôi hi vọng mọi đồ vật sẽ giỏi đẹp.


C. Reading

Exercise 1.

Every weekend is important lớn the Garcia family. During the week they don’t have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend.

Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go khổng lồ school during the week, but they don’t go lớn school on the weekend. & the Garcias’ dog, Max, stays trang chủ alone during the week, but he doesn’t stay home alone on the weekend.

On Saturday & Sunday the Garcias spend time together. On Saturday morning they clean house together. On Saturday afternoon they work in the garden together. And on Saturday evening they watch videos together. On Sunday morning they go to lớn church together. On Sunday afternoon they have a big dinner together. And on Sunday evening they play their musical instruments together.

As you can see, every weekend is special to the Garcia. It’s their only time together as a family.

Question 1. Mr. Garcia works at the _______.

A. Post officeB. Bank

C. FactoryD. Book store

Question 2. Mr. Và Mrs. Garcia don’t work on _________.

A. SaturdayB. Sunday

C. FridayD. The weekend

Question 3. During the week Jennifer _________.

A. Goes to school.

B. Plays card.

C. Goes to lớn the library

D. Plays the piano.

Question 4. On Saturday morning they ________ together.

A. Play footballB. Go out

C. Clean houseD. Go shopping

Question 5. Who stays trang chủ alone during the week?

A. JenniferB. Garcia

C. MaxD. All of them

Question 6. When vì chưng the Garcias work in the garden?

A. Saturday afternoon

B. Sunday morning

C. Saturday morning

D. Sunday afternoon

Question 7. On Sunday evening they play ________ together.

A. Card

B. Tennis

C. Musical instruments

D. Piano

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Thông tin sinh hoạt câu đầu tiên đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm ở cả 2 câu đầu của đoạn 2: Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn’t work there on the weekend.

Question 3. Đáp án A

Thông tin nằm ở vị trí dòng 3 đoạn 2: Jennifer & Jonathan Garcia go to school during the week.

Question 4. Đáp án C

Thông tin nằm ở câu 2 đoạn 3: On Saturday morning they clean house together.

Question 5. Đáp án C

Thông tin nằm tại câu cuối đoạn 2: & the Garcias’ dog, Max, stays home alone during the week.

Question 6. Đáp án A

Thông tin nằm ở trong phần cuối: On Saturday afternoon they work in the garden together.

Question 7. Đáp án C

Thông tin nằm tại vị trí câu cuối đoạn 3: và on Sunday evening they play their musical instruments together.


Exercise 2.

Two students were asked about their hobbies và here is what they said.

Lien: Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how lớn cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting và meaningful. I really love trying new food & cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef & have my own cookery book in the future.

Cuong: I have an unusual hobby: carving eggshells. I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan. It"s amazing that something as fragile as an empty eggshell can be made into such a beautiful piece of art. I was so amazed that I learned how to carve them myself from the internet. I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful. The feeling of accomplishment when I finish a piece is absolutely awesome. This hobby also helps me be more patient và careful.

Question 1. When did Lien start her hobby?

A. 8 years ago

B. At the age of 8

C. In grade 8

D. One year ago

Question 2. What does Lien think about cooking?

A. She thinks it"s a waste of time.

B. She finds it interesting.

C. She finds it meaningful.

D. Both B và C are correct.

Question 3. What does the word "them" in paragraph 1 refer to?

A. Lien

B. Lien"s mother and grandmother

C. Recipes

D. Lien"s dishes

Question 4. Where does Lien get recipes from?

A. From her mother

B. From her grandmother

C. From the internet

D. All are correct.

Question 5. What does Lien vì chưng with the recipes she collected?

A. She keeps them in a notebook.

B. She shares them with her mother và grandmother.

C. She posts them on the internet.

D. All are correct.

Question 6. What is True about Cuong?

A. He started carving eggshells when he was 4.

B. His dad went to nhật bản 4 years ago.

C. He got a carved egg from his friend in Japan.

D. None are correct.

Question 7. Where does Cuong learn khổng lồ carve from?

A. From his father

B. From the internet

C. From a Japanes

D. None are correct.

Question 8. What does Cuong think about his hobby?

A. He finds it interesting.

B. He thinks it"s difficult.

C. He finds it useful.

D. All are correct.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án B

Thông tin nằm tại vị trí đầu: My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby.

Dịch: Bà tôi đang dạy tôi biện pháp nấu nướng khi tôi lên tám tuổi. Mái ấm gia đình tôi siêu thích điều đó và đó là khi tôi ban đầu sở thích của mình.

Question 2. Đáp án D

Thông tin nằm tại phần 1: Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting & meaningful.

Dịch: nhiều người dân nói việc nấu nướng là tốn thời hạn nhưng tôi thấy sở trường này khôn xiết thú vị cùng ý nghĩa.

Question 3. Đáp án C

Thông tin tại phần 1: Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook.

Dịch: Thỉnh thoảng tôi cũng tìm các công thức trên internet. Tiếp nối tôi viết nó vào vở.

Question 4. Đáp án D

Thông tin tại đoạn 1: I often collect recipes from my mother & my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet.

Dịch: Tôi thường lấy phương pháp từ mẹ tôi với từ bà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng tìm những công thức bên trên internet.

Question 5. Đáp án A

Thông tin ở cuối đoạn 1: Then I write them in a notebook.

Dịch: kế tiếp tôi viết chúng nó vào vở.

Question 6. Đáp án D

Thông tin nằm tại vị trí đầu đoạn 2: I started this hobby four years ago after getting a carved egg from my dad when he came back from Japan.

Dịch: Tôi bắt đầu sở ưng ý này 4 năm trước, sau thời điểm nhận được một quả trứng xung khắc từ cha tối lúc ông ấy về trường đoản cú Nhật Bản.

Question 7. Đáp án B

Thông tin ở mẫu 4 đoạn 2: I learned how khổng lồ carve them myself from the internet.

Dịch: Tôi đang tự học giải pháp khắc bọn chúng từ internet.

Question 8. Đáp án D

Thông tin nằm ở vị trí giữa đoạn 2: I find carving eggshells a little difficult but so interesting & useful.

Dịch: Tôi thấy việc khắc trứng thì hơi nặng nề nhưng nó rất thú vị và bao gồm ích.


D. Writing

Dùng từ gợi ý để viết thành câu trả chỉnh. Chọn đáp án đúng mực nhất.

Question 1. Nga/ my/ younger sister.

A. Nga is my younger sister.

B. Nga are my younger sister.

C. Nga my younger sister.

D. Nga am my younger sister.

Question 2. She/ enjoy/ read/ books.

A. She enjoys lớn read books.

B. She enjoy reading books.

C. She enjoys reading books.

D. She enjoy to lớn read books.

Question 3. She/ start/ the hobby/ when/ she/ 6.

A. She started the hobby when she was 6.

B. She starts the hobby when she will be 6.

C. She started the hobby when she was 6.

D. She starts the hobby when she 6.

Question 4. Our brother/ share/ the hobby/ her.

A. Our brother share the hobby to her.

B. Our brother shares the hobby lớn her.

C. Our brother nói qua the hobby with her.

D. Our brother shares the hobby with her.

Question 5. Both/ them/ spend/ all/ pocket money/ buy/ books.

A. Both of them spends all pocket money khổng lồ buy books.

B. Both of them spends all pocket money buying books.

C. Both of them spend all pocket money lớn buy books.

D. Both of them spend all pocket money buying books.

Question 6. Nga/ often/ read/ book/ before/ bed.

A. Nga often reads a book before going to lớn bed.

B. Nga often read a book before going to lớn bed.

C. Nga reads a often book before going lớn bed.

D. Nga often read book before going khổng lồ bed.

Question 7. She/ sometimes/ library/ borrow/ books.

A. She sometimes go lớn library to borrrow books.

B. She sometimes goes to lớn library lớn borrow books.

C. She is sometimes go khổng lồ library to lớn borrow books.

D. She goes khổng lồ sometimes library khổng lồ borrow books.

Question 8. She/ think/ read books/ interesting/ useful.

A. She think reading books is interesting and useful.

B. She think read books is interesting & useful.

C. She thinks reading books is interesting và useful.

D. She think reads books is interesting and useful.

Question 9. It/ develop/ her imagination/ widen/ her knowledge.

A. It develops her imagination và widen her knowledge.

B. It develop her imagination and widen her knowledge.

C. It develops her imagination & widens her knowledge.

D. It develop her imagination và widens her knowledge.

Question 10. She/ hope/ have/ her/ own/ book/ future.

A. She hopes she will has her own book in the future.

B. She hopes she will have her own book in the future.

C. She hope she will have her own book in the future.

D. She hopes she will has her own book in a future.

Question 11. They/ often/ go/ park.

A. They often go khổng lồ park.

B. They often goes to lớn park.

C. They are often go khổng lồ park.

D. They go to park oftenly.

Question 12. How/ your father go/ work?

A. How vì your father go to work?

B. How does your father goes lớn work?

C. How vày your father goes to work?

D. How does your father go lớn work?

Question 13. My parents usually watch TV in the evening.

A. My parents never watch TV.

B. In the evening, my dad and my mom usually watch TV.

C. In the evening, my mom và my dad clean our house.

D. My parents always watch TV in the evening.

Question 14. I enjoy going camping with my family.

A. I don’t lượt thích going camping with my family.

B. I usually go camping with my friends.

C. I am fond of going camping with my family.

D. I don’t want lớn go camping.

Question 15. I hope I will live abroad in the future.

A. I wish I would live abroad in the future.

B. I don’t want to live abroad in the future.

C. I want living abroad in the future.

D. I lived abroad when I was small.

Hiển thị đáp án

Question 1. Đáp án A

Câu nói lên sự thật hiển nhiên. Đáp án B, C, D không đúng ngữ pháp (sai tobe).

Dịch: Nga là em gái của tôi.

Question 2.

Xem thêm: Tuyển Tập Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai Tập 2 "Sinh, Trailer Doraemon Chú Mèo Máy Đến Từ Tương Lai

Đáp án C

Cấu trúc: enjoy + Ving/N ( thích làm gì/ yêu thích gì). Câu này dùng hiện tại đơn vì diễn tả sự thật.