Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp chi tiết, dễ dàng nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 hơn. Để download tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 6 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6


Mục lục bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My trang chủ

Đề kiểm soát 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 1 tất cả đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề soát sổ 1 tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 1 tất cả đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút tiếng Anh 6 học tập kì 1 gồm đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi giờ Anh lớp 6 học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 học tập kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm soát 1 ngày tiết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề bình chọn 15 phút giờ Anh 6 học kì 2 tất cả đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. Phone B. Photo C. Badminton D. Open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother.

A. Playing B. Doing C. Studying D. Having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “play + môn thể thao”: đùa môn thể dục gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời hạn làm gì

Dịch: Tôi thường xuyên dành vào buổi tối cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. Have B. Is having C. Has D. Had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda tất cả tiết giờ Anh vào sản phẩm công nghệ 3, 5 với 6 mỗi tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. Talkative B. Reserved C. Active D. Confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé xíu khá nhút nhát. Cô không nói các khi gặp mặt bạn mới.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table và the bookshelf.

A. On B. Behind C. Between D. Under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cụm từ chỉ địa điểm “between…and…”: nghỉ ngơi giữa…và…

Dịch: – con mèo đâu rồi? – Nó làm việc giữa cái bàn và giá chỉ sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. Finish B. Finishing C. Finished D. Finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân chia ở thời bây giờ đơn do gồm mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex thường xuyên làm hoàn thành bài tập về nhà thời điểm 8 giờ tối.


Đáp án A

Giải thích: kết cấu “there + are + danh từ bỏ số nhiều”: có…

Dịch: gồm 2 chiếc bút chì bên trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. Have B. Talk C. Play D. Do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “do physical exercise”: đồng minh dục

Dịch: bạn nên tập thể dục thường xuyên.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/do B. Is/do C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: thắc mắc nghi vấn thời hiện tại đơn

Dịch: tất cả phải Bobby thường làm cho thí nghiệm thiết bị lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to lớn the judo club twice a month.

A. Go B. Have C. Make D. Take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: nhiều từ “go khổng lồ the judo club” đi đến câu lạc cỗ judo

Dịch: chúng tôi đến câu lạc cỗ judo gấp đôi mỗi tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

A. Explain B. Is explainingC. Explains D. Khổng lồ explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện tại tiếp nối do tất cả mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học cho cái đó mình đấy.


Question 11: – What do you bởi vì in your không tính phí time? – I always ________ books in my miễn phí time.

A. Is reading B. Khổng lồ read C. ReadsD. Read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại đơn vì có trạng tự “always”

Dịch: – Lúc thanh nhàn cậu có tác dụng gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. The tallest B. Tall than C. Taller D. The taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp to school.

A. Ride B. Is riding C. Rides D. To lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì tất cả trạng từ bỏ “at the moment”

Dịch: Bây giờ, Ann sẽ đạp xe cho trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. Visiting B. VisitC. To lớn visit D. To lớn visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me to study.

A. So B. Such C. Enough D. Too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “be too adj (for sb) lớn V”: quá…nên ko thể…

Dịch: Mấy từ mới này thừa khó bắt buộc tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) ba Dinh secondary school on Hoang Hoa Tham Street. He usually __________ (3) trang chủ for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) him to school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry and English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. Is B. Are C. Am D. Be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học ở trường thcs Ba Đình trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu chia ở lúc này đơn

Cấu trúc “leave sw for sw” rời nơi nào đến khu vực nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vị thế

Dịch: Cậu ấy sống khá ngay sát trường, vì thế cậu ấy thường đi dạo với một vài fan bạn.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện tại tại tiếp tục vì gồm mốc thời gian “today”

Dịch: Nhưng hôm nay bố cậu ấy đang gửi cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau giờ đồng hồ học

Dịch: Sau tiếng học, cậu ấy thường đùa bóng chuyền trên sảnh thể chất.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve years old. I’m a pupil. I live in a beautiful area in a big city. Every morning I get up at 5:30 o’ clock. After that, I dress up, have breakfast and go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my bike because I want lớn attend my English class after school. I love English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. A teacherB. A farmerC. A studentD. A driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là 1 học sinh.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. Half past five B. Five forty-five C. A quarter khổng lồ six D. Six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ clock.”


Question 12: How is she getting to lớn school today?

A. On foot B. By xe đạp C. By oto D. By bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: phụ thuộc vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: trường học của tớ không xa khỏi nhà tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: phụ thuộc câu: “I want khổng lồ attend my English class after school.”

Dịch: Tôi ao ước tham gia lớp tiếng Anh sau tiếng học.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling lớn work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels khổng lồ work by motorbike every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorbike every day.

D. Mrs. Smith travel lớn work with motorbike every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở bây giờ đơn vì gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe sản phẩm công nghệ mỗi ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: ngơi nghỉ trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều yêu cầu động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: toàn bộ các môn sinh sống trường bắt đầu của tôi đều rất thú vị.


Question 3: Helen/ vì chưng / this English test/ good / than I do.

A. Helen does this English kiểm tra gooder than I do.

B. Helen does this English test better than I do.

C. Helen is doing this English thử nghiệm good than I do.

D. Helen bởi vì this English test better than I do.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard to please our parents.

B. We ought studying hard khổng lồ please our parents.

C. We ought lớn study hard lớn pleasing our parents.

D. We ought lớn studying hard to lớn please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu trúc “ought lớn V”: bao gồm bổn phận nên làm gì

Dịch: bọn họ phải học siêng năng để làm phụ huynh hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

B. At present, Bing are playing tennis in back yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the back yard.

D. At the present, Bing play tennis in the back yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia thời hiện nay tại tiếp diễn vì gồm mốc thời hạn “at present”

Dịch: hiện thời Bing đang tennis ở sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to lớn make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight black hair.

B. My teacher has straight black long hair.

C. My teacher has hair black long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight black hair” tóc dài, thẳng cùng đen.

Dịch: gia sư tôi gồm mái tóc dài, thẳng và đen.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his không lấy phí time of playing sports.

C. He spends most of his không lấy phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không lấy phí time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: cấu tạo “spend + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm gì

Dịch: Anh ấy dành hầu hết thời gian rảnh chơi thể thao.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her khổng lồ take and ask your teacher the khung to sign.

B. Please your teacher her take the size to and ask lớn sign.

C. Please sign to take size your teacher ask khổng lồ the her and.

D. Please take the khung to your teacher and ask her to lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu trúc “take st to sw” mang cái gì đến đâu

“ask sb lớn V” yêu cầu ai có tác dụng gì

Dịch: vui miệng mang lá đối kháng đến đến cô giáo của em cùng nhờ cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil và a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: cấu tạo “There is + a/ an + N”

Dịch: gồm một chiếc cây bút chì, 1 chiếc compa, với 3 quyển sách trên giá.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Dịch: về tối nay đi ra bên ngoài ăn nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: cấu tạo “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: thích có tác dụng gì

Dịch: Tôi phù hợp học nước ngoài ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: biến đổi giữa 2 cấu tạo “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: ngôi trường tôi tất cả 2000 học sinh.


Question 13: Students ought to vì homework after class

A. Students must bởi vì homework after class.

B. Students may bởi vì homework after class.

C. Students can bởi homework after class.

D. Students have to bởi vì homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: kết cấu “have to lớn V” = “ought to V”: tất cả bổn phận cần làm gì

Dịch: học viên cần đề nghị làm bài tập sau giờ học.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough to lớn be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough khổng lồ be in my class.

C. That little girl isn’t too young to lớn be in my class.

Xem thêm: Bản Chất Dòng Điện Trong Điện Phân Là ? Bản Chất Dòng Điện Trong Chất Điện Phân Là

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: đổi khác 2 cấu tạo “Be adj enough to lớn V” (đủ như vậy nào để làm gì)

- Bộ sách lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: