Kim loại tính năng với Axit (HCl, H2SO4, HNO3,...) xuất xắc Kim loại công dụng với muối là trong số những dạng bài bác tập rất thịnh hành trong chất hóa học vô cơ. Đây là dạng bài bác tập tương đối khó cùng gây không hề ít khó khăn cho các bạn học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập kim loại tác dụng với axit có lời giải


Vì vậy, nội dung bài viết này bọn họ cùng tìm hiểu về phương pháp giải bài bác tập kim loại tác dụng với axit, muối một bí quyết chi tiết, để qua đó giúp các em cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn từng khi gặp dạng bài xích tập này.


I. Biện pháp giải bài bác tập kim loại chức năng với axit, muối

1. Cách giải bài tập Kim loại tính năng với axit

- phản ứng của kim loại với axit là làm phản ứng oxi hóa - khử vị vậy có thể vận dụng phương pháp bảo toàn electron.

• Đối với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng: Cr với Fe bị H+ của axit oxi hóa thành Cr2+, Fe2+ còn Cu không phản ứng.

• Đối cùng với axit H2SO4 đặc nguội, HNO3

- kim loại Cu tung (tức Cu gồm tham gia làm phản ứng)

- kim loại Fe, Al, Cr bị bị động (không phản bội ứng) trong HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

• Đối với axit H2SO4 đặc nóng, HNO3 loãng, HNO3 đặc nóng

- kim loại Fe cùng Cr bị thoái hóa thành Fe3+, Cr3+

- trong lúc đó S6+ và N5+ (trong axit) bị khử về mức lão hóa thấp hơn: S4+; N4+; N2+ (trong:SO2, NO2 tuyệt NO)...;

> Lưu ý: Nếu sắt kẽm kim loại còn dư, thì thu được muối hạt của sắt II và rất có thể muối sắt III dư.

2. Cách giải bài bác tập kim loại tính năng với muối

- những phản ứng này áp dụng dãy năng lượng điện hóa của kim loại: kim loại mạnh đẩy sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối như: Ag, Hg,...

- Với dạng bài bác tập này (Kim loại bạo phổi đẩy kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối) bao gồm sự chuyển đổi về cân nặng nên vận dụng cách thức tăng bớt khối lượng.

Dãy năng lượng điện hóa kim loại: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au.

II. Bài bác tập kim loại chức năng với axit, muối

* bài tập 1: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam sắt và 1,92 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Mang đến V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Tính giá trị tối thiểu của V?

* Lời giải:

- Theo bài xích ra, Số mol Fe là: nFe = 1,12/56 = 0,02 mol;

 số mol Cu là: nCu = 1,92/64 = 0,03 mol;

 400ml = 0,4 lít; nH2SO4 = 0,5.0,4 = 0,2(mol)

 nNaNO3 = 0,4.0,2 = 0,08(mol).

 Nên số mol H+ là: nH+ = 2nH2SO4 = 2.0,2 = 0,4 mol;

 Số mol NO3- là: nNO3- = nNaNO3 = 0,08 mol

- các phản ứng xảy ra:

 Fe + 4H+ + NO3- → Fe3+ + NO↑ + 2H2O

 0,02 0,08 0,02 0,02

 3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

 0,03 0,08 0,02 0,03

Sau 2 phản ứng trên, trong dung dịch X có 0,02 mol Fe3+; 0,03 mol Cu2+ và 0,24 mol H+ dư, ngoài ra còn có ion NO3- và SO42-.

Tuy nhiên chỉ có 3 một số loại ion đầu là phản ứng với OH-.

 H+ + OH- → H2O

0,24 0,24

 Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

0,02 0,06

 Fe2+ + 2OH- → Cu(OH)2

0,03 0,06

Vậy tổng số mol OH- là: nOH- = 0,24 + 0,06 + 0,06 = 0,36 mol

⇒ nNaOH = nOH- = 0,36mol;

Suy ra thể tích NaOH đề xuất dùng là:

 Vdd(NaOH) = n/CM = 0,36/1 = 0,36 lít = 360ml.

* bài bác tập 2: ngâm 15 gam tất cả hổn hợp Fe cùng Cu trong dung dịch CuSO4 dư. Phản bội ứng xong thu được 16 gam chất rắn. Tính nguyên tố phần trăm trọng lượng của mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

* Lời giải:

- Ta tất cả PTPƯ (CuSO4 dư yêu cầu Fe phản ứng hết):

sắt + 2CuSO4 → FeSO4 + Cu

 a(mol) a(mol)

- Theo bài bác ra, khối lượng chất rắn nhận được là 16 gam, cân nặng hỗn hợp ban sơ là 15 gam.

Theo PTPƯ ta có (khối lượng hóa học rắn tăng): mtăng = 64a - 56a = 16 - 15

⇒ (64 - 56).a = 1 ⇒ a = 0,125 mol

nên nFe = 0,125 ⇒ mFe = 0,125.56 = 7(g)

Suy ra khối lượng của Cu trong các thành phần hỗn hợp là: mCu = 15 - 7 = 8(g);

Thành phần phần trăm theo khối lượng:

 

*

 

*

(hoặc %mCu = 100% - %mFe = 100% - 46,67 = 53,33%).

* bài tập 3: Cho 4,15 gam các thành phần hỗn hợp Fe, Al phản ứng cùng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,525M. Khuấy kỹ tất cả hổn hợp để phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Đem thanh lọc kết tủa (A) gồm hai kim loại nặng 7,84 gam với dung dịch nước lọc B. Để phối hợp kết tủa A cần tối thiểu bao nhiêu lít hỗn hợp HNO3 2M biết làm phản ứng tạo thành NO.

* Lời giải:

Phản ứng xảy ra với Al trước, tiếp nối đến Fe. Theo đưa thiết, sắt kẽm kim loại sinh ra là Cu (kim nhiều loại hóa trị II).

Đổi solo vị: 200ml = 0,2lít;

Theo bài xích ra: nCuSO4 = V.CM = 0,2.0,525 = 0,105 (mol)

- hotline x là số mol Al, y là số mol fe phản ứng và z là số mol sắt dư:

 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 x 1,5x 1,5x (mol)

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

 y y y(mol)

Theo bài bác ra, ta có: 27x + 56(y + z) = 4,15 (*)

Theo PTPƯ, ta có: nCuSO4 = 1,5x + y = 0,105 (**)

Theo bài bác ra, cân nặng A là: 64(1,5x + y) + 56z = 7,84 (***)

- PTPƯ cùng với HNO3:

 Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 z 4z (mol)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

(1,5x+y) (8/3)(1,5x + y)

Theo PTPƯ trên thì số mol HNO3 đề nghị dùng là:

*

Từ(*), (**) và (***) suy ra: z = 0,02(mol); x = 0,05; y = 0,03

Suy ra, nHNO3 = 0,28 + 0,08 = 0,36(mol)

Vậy thể tích dung dịch HNO3 2M cần dùng là:

V = n/CM = 0,36/2 = 0,18(lít) = 180ml.

Xem thêm: Cách Tính Nguyên Hàm Bằng Phương Pháp Đổi Biến Số Và Bài Tập Có Lời Giải

 

* bài bác tập 4: Cho 100 gam kim loại tổng hợp của Fe, Cr, Al công dụng với một lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được 5,04 lít khí. Lấy buồn bực rắn ko tan cho tính năng với một lượng dư hỗn hợp HCl (không bao gồm không khí ) thu được 38,8 lít khí. Các thể tích khí đo sống đktc. Xác minh thành phần % của hòa hợp kim.