Giải bài bác tập trang 13, 14 bài bác 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: nhân tố hoá học tập là hồ hết nguyên tử gồm cùng...

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 trang 13


Bài 1 trang 13 sgk hoá học 10

Nguyên tố hoá học tập là phần đông nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử thể hiện đầy đủ đặc thù cho một nguyên tử của một yếu tắc hoá học vày nó cho biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn lời giải đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% cùng
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy khẳng định diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng có hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần tỷ lệ của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là nhân tố % của đồng vị 65Cu. Ta bao gồm :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy thành phần 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là 1 trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H bao gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi thoải mái và tự nhiên là một láo lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi loại đồng vị khi có một nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ mỗi đồng vị O trong tất cả hổn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi bao gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Xử Lý Học Sinh Vi Phạm (5 Mẫu), Biên Bản Xử Lý Học Sinh Vi Phạm (5 Mẫu)

Bài 8 trang 14 sgk hoá học tập 10

Agon tách bóc ra từ không khí là hỗn hợp ba đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.