Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập các thì trong tiếng AnhMột số bài tập Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập sáng tỏ thì hiện tại tiếp diễn và thì lúc này đơn (I)
Trang trước
Trang sau

Bài tập minh bạch thì hiện tại tiếp tục và thì bây giờ đơn

Tương ứng với từng bài bác trong loạt bài Ngữ pháp giờ Anh chúng mình sẽ cung ứng cho các bạn phần bài tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài bác tập ngữ pháp giờ Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn những phần lý thuyết đã được trình diễn trong loạt bài xích Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trước khi làm cho Bài tập sáng tỏ thì hiện tại tiếp tục và thì hiện tại đơn trong giờ đồng hồ Anh, nếu bạn có nhu cầu đọc lại phần ngữ pháp giờ Anh tương ứng, chúng ta cũng có thể tham khảo tại chương: Phân biệt thì hiện tại tiếp tục và bây giờ đơn trong giờ đồng hồ Anh.

Với các từ mới mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp đỡ bạn nhớ thọ hơn. Sau khi bạn đã làm ngừng bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn nhấn vào vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đó là phần Bài tập phân minh thì hiện tại tại tiếp nối và thì hiện tại đơn:

Sau lúc làm dứt mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Are the underlined verbs right or wrong? Correct them where necessary.
1Water boils at 100 degrees Celsius.Ok
2The water boils. Can you turn it off?is boiling
3Look! That man tries to mở cửa the door of your car......
4Can you hear those people? What vày they talk about?.....
5The moon goes round the earth in about 2 days......
6I must go now. It gets late......
7I usually go khổng lồ work by car......
8"Hurry up! It"s time khổng lồ leave." "OK, I come".....
9I hear you"ve got a new job. How vì you get on?.....
10Paul is never late. He"s always getting to lớn work on time.....
11They don"t get on well. They"re always arguing......
Hiển thị đáp án
3. Is trying

4. Are they telling

5. OK

6. It"s getting

7. OK

8. I"m coming

9. Are you getting

10. He always gets

11. OK


Bài 2: Put the verb into the correct form, present continuous or present simple.

1. Let"s go out. It isn"t raining (not/ rain) now.

2. Julia is very good at language. She speaks (speak) four language very well.

3. Hurry up! Everybody ...... (wait) for you.

4. "...... (you/listen) khổng lồ the radio?" "No, you can turn it off"?"

5. "...... (you/listen) to the radio every day?" "No, just occasionally?"

6. The River Nile ...... (flow) into the Mediterrancan.

7. The river ...... (flow) very fast today - much faster than usual.

8. We usually ...... (grow) vegetables in our garden, but this year we ..... (not/grow) any.

9. A : How"s your English?

B: Not bad. I think it ...... (improve) slowly.

10. Rachel is in London at the moment. She ...... (stay) at the Park Hotel. She always ...... (stay) there when she"s in London.

11. Can we stop walking soon? I ...... (start) to lớn feel tired.

12. A: Can you drive?

B: I ...... (learn).My father ...... (teach) me.

13. Normally I......(finish) work at five, but this week I ...... (work) until six to lớn earn a little more money.

14. My parents ...... (live) in Manchester. They were born there và have never lived anywhere else. Where ...... (your parents/live)?

15. Sonia ...... (look) for a place lớn live. She ...... (stay) with her sister until she finds somewhere.

16. A: What ..... (your brother/do)?

B: He"s an architect,but he ...... (not/work) at the moment.

17. (at a party) I usually ......(enjoy) parties, but I ..... (not/enjoy) this one very much.


3. "s waiting

4. Are you listening

5. Vì you often

6. Flows

7. "s flowing

8. Grow ... Aren"t growing

9. "s improving

10. "s staying

11. "m starting

12. "m learning ... "s teaching

13. Finish ... "m working

14. Live ... Vì chưng your parents live

15. "s looking ... "s staying

16. Does your brother vì ... Isn"t working

17. Enjoy ... "m not enjoying


Bài 3: Finish B"s sentences. Use always –ing.

1. A: I"ve lost my pen again.

B: Not again! You"re always losing your pen.

2. A: The oto has broken down again.

B: That oto is useless. It .....

3. A: Look! You"ve made the same mistake again.

B: Oh no, not again. I .....

4. A: Oh, I"ve forgotten my glases again.

B: Typical! ......


2. It"s always breaking down

3. I"m always making the same mistake/ ... That mistake.

4. You"re always forgetting your glasses


Đã có phầm mềm magdalenarybarikova.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Download ngay vận dụng trên app android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa bên trên cuốn sách English Grammar In Use của người sáng tác Raymond Murphy.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp X Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4 Vào Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Hcl 2M

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/magdalenarybarikova.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.magdalenarybarikova.com để thường xuyên theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.