\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{16}\\{38}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,54}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{31}\\{49}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,80}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{77}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,100}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,8}\\{92}\end{array}}\\\hline{\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{42}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,15}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{56}\end{array}}\\\hline{\,\,\,24}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,89}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,11}\end{array}\) \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,96}\end{array}\)


Bài 2

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

*

Phương pháp giải:

Thực hiện tính nhẩm tìm kết quả của các phép tính rồi nối các phép tính có kết quả bằng nhau lại với nhau.

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ trong phạm vi 100 lớp 1

Lời giải chi tiết:

Ta có:

48 + 7 = 55 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65 92 – 52 = 40

56 + 8 = 64 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65 47 + 8 = 55

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau được nối với nhau như sau:

*

magdalenarybarikova.com


Bài 3

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 4

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 2 tập 1)

Tính:

50 + 10 + 40 34 + 8 – 12

100 – 80 + 70 51 – 6 + 35

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80


Bài 5

Bài 5 (trang 97 SGK Toán 2 tập 1)

a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

*

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhã 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

*

Phương pháp giải:

a) - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quả xoài mẹ cần hái, số quả xoài mẹ đã hái được) và hỏi gì (số quả xoài mẹ còn phải hái), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

- Để tìm số quả xoài mẹ còn phải hái ta lấy số quả xoài mẹ cần hái trừ đi số quả xoài mẹ đã hái được.

b) - Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số cây nhãn có trong vườn, số cây vải nhiều hơn số cây nhãn) và hỏi gì (số cây vải có trong vườn), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

Xem thêm: Bài Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Trang 106), Soạn Bài Chữa Lỗi Về Quan Hệ Từ (Chi Tiết)

- Để tìm số cây vải có trong vườn ta lấy số cây nhãn có trong vườn cộng với số cây vải nhiều hơn số cây nhãn.