Ôn thi vào 10 năm 2020: Câu bị động Passive Voice

Tài liệu giờ đồng hồ Anh chăm đề Câu tiêu cực Tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 phía bên trong bộ đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh vì duongleteach.com soạn và đăng tải. Tư liệu Ngữ âm tiếng Anh gồm định hướng và nhiều dạng bài tập cải thiện có đáp án bám sát đít chương trình học và đề thi giúp học viên lớp 9 gắng chắc kiến thức và kỹ năng phần lý thuyết trước kia hiệu quả.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông trong tiếng anh có đáp án

Câu tiêu cực Passive Voice và bài tập nâng cao có đáp án

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm hầu hết hành vi coppy vì mục tiêu thương mại

1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thì của hễ từ ngơi nghỉ câu bị động đề xuất được phân chia theo thì của cồn từ sinh hoạt câu chủ động.

Ví dụ:

The cake is made by my little brother (Chiếc bánh này được thiết kế bởi em trai của tôi)

Trong câu này, người sáng tác muốn truyền đạt dìm mạnh hành vi chiếc bánh này được làm bởi em trai. Câu bị động tại đây có mục đích tuyên dương, trân trọng hành động của của bạn thực hiện.

2. Điều kiện đổi khác câu bị động:

Động từ bỏ (verb) vào câu dữ thế chủ động phải là Transitive Verb (ngoại đụng từ phải có tân ngữ phía sau)

3. Cấu trúc:

*
Lưu ý: be chia theo thì của rượu cồn từ

4. Quy tắc biến đổi câu bị động:

xác minh thành phần nằm trong câu: nhà ngữ (S)? Động tự (V)? Tân ngữ (O)?

xác định thì của động từ chính

lấy O trong câu dữ thế chủ động làm S cho câu bị động. đem S trong câu chủ động làm O và đặt sau By vào câu bị động.

biến đổi V chủ yếu trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

Thêm lớn be vào trước P2 vào câu tiêu cực (To be nên chia theo thời của V chính trong câu chủ động và phân tách theo số của S vào câu bị động)

5. Bảng công thức các thì thông dụng trong câu bị động:

Tense (thì)Chủ hễ (Active)Bị hễ (Passive)1. The present simple (Thì lúc này đơn)S + V (s/es) + OS + am/ is/ are + PII + (by O)2. The present continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)S + am/ is/ are + V-ing + OS + am/ is/ are + being + PII + (by O)3. The present perfect (Thì hiện tại hoàn thành)S + have/ has + PII + OS + have/ has + been + PII + (by O)4. The present perfect continuous (Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn)S + have/ has + been + V-ingS + have/ has + been + being + PII + (by O)5. The simple past (Thì vượt khứ đơn)S + V-ed + OS + was/ were + PII + (by O)6. The past continuous (Thì thừa khứ tiếp diễn)S + was/ were + V-ingS + was/ were + being + PII + (by O)7. The past perfect (Thì thừa khứ hoàn thành)S + had + PII + OS + had been + PII + (by O)8. The past perfect continuous (Thì thừa khứ chấm dứt tiếp diễn)S + had + been + V-ing + OS + had + been + being + PII + (by O)9. The simple future ( Thì tương lai đơn)S + will/ shall + V + OS + will/ shall be + PII + (by O)10. The simple continuous (Thì sau này tiếp diễn)S + will/ shall + be + V-ing + OS + will/ shall + be + being + PII + (by O)11. The simple future perfect (Thì tương lai trả thành)S + will/ shall + have + PII + OS + will/ shall + have + been + PII + (by O)12. The near future (Thì sau này gần)S + be going to + V + OS + be going lớn + be + PII + (by O)13. Modal verbs (can, could, should, shall, may, might, must,)S + Modal + V-bare Inf + OS + Modal + be + PII + (by O)

6. Những dạng câu bị động

a. Bị động với phần đa động từ tất cả 2 tân ngữ: hồ hết động từ bao gồm hai tân ngữ hay là give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), .

Ví dụ: I send her a letter (Tôi gửi cho cô ấy một bức thư)

O1 O2

=> A letter is sent to him

=> He is sent a letter by me

b. Tiêu cực với những động từ bỏ tường thuật

những động trường đoản cú tường thuật gồm: assume, believe, claim, expect, feel, find, know, say,

Cấu trúc:

Chủ động: S1 + V1 (tường thuật) that S2 + V2

Bị động: S1 + be + PII + to lớn V2

It + be + PII + that + S2 + V2

Ví dụ: People say she is very smart

=> She is said to lớn be very smart

=> Its said that she is very smart

c. Câu chủ động là câu nhờ vào vả: với các động tự have, get, make


Have sb bởi st => have st done

Ví dụ: Thomas has his son buy a cup of coffee.

Thomas has a cup of coffee bought by his son.

Make sb vì st => St + be made + to lớn V + (by sb)

Ví dụ: Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.

Get + sb + to V +st => get + st + PII + (by sb)

Ví dụ: Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her.

Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

7. Bài xích tập câu bị động:

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Tom will visit his parents next month

2. Her mother is preparing the dinner in the kitchen

3. She will have Peter wash her oto tomorrow

4. My father waters this flower every morning.

5. John invited Fiona to lớn his birthday buổi tiệc ngọt last night

6. They are pulling down the old theatre

7. The organizers will exhibit the paintings till the kết thúc of the month

8. The burglars had cut an enormous hole in the steel door

9. People must not leave their bikes in the hall

10. Someone repaired her oto yesterday

Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Bởi they teach English here?

2. Will you invite her lớn your wedding party?

3. Has Tom finished the work?

4. Did the teacher give some exercises?

5. Have they changed the window of the laboratory?

6. What books are people reading this year?

7. How did the police find the lost man?

8. Who look after the children for you?

9. How long have they waited for the doctor?

10. What time can the boys hand in their papers?


Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) .. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) . A composition.

5. Mark got his transcripts (send). Lớn the university.

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. Candidates may not use the dictionaries (BY)

2. People said that the President was killed by a mad man (IT)

3. I didnt realize that someone was recording our conversation (BEING)

4. They asked me some difficult questions at the interview (I)

5. I am going to move my things next week (BE)

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have her tell the story again

2. John gets his sister to clean his shirt

3. Anne had had a friend type her composition

4. Rick will have a barber cut his hair

5. I will get the dressmaker to make a new dress

6. He had a mechanic repair his car

7. She often gets the technician lớn maintain the heater

Đáp án bài bác tập câu bị động

Exercise 1: Turn these sentences into passive

1. Toms parents will be visited (by him) next month

2. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen

3. She will have her car washed tomorrow.

4. This flower is watered (by my father) every morning

5. Fiona was invited khổng lồ Johns birthday các buổi party last night

6. The old theatre is being pulled down

7. The paintings will be exhibited till the kết thúc of the month

8. An enormous hole in the steel door had been cut by the burglars

9. Their bikes must not be left in the hall

10. She had her car repaired yesterday


Exercise 2: Turn these sentences into passive

1. Is English taught here?

2. Will she be invited khổng lồ your wedding party?

3. Has the work been finished by Tom?

4. Were some exercises given by the teacher?

5. Has the window of the laboratory been changed?

6. What books are being read this year?

7. How was the lost man found by the police?

8. By whom are the children looked after for you?

9. How long has the doctor been waited for?

10. What time can their papers be handed in by the boys?

Exercise 3: Give the correct form of words in following sentences

1. Toshico had her car (repair) duongleteach.comired. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) duongleteach.com duongleteach.com paper.

3. We got our house (paint) duongleteach.comted.. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) duongleteach.come a composition.

5. Mark got his transcripts (send)..cut.. Khổng lồ the university.

Xem thêm: Tác Dụng Của Các Biện Pháp Tu Từ Là Gì? 10 Biện Pháp Tu Từ Trong Văn Học

Exercise 4: Rewrite each sentence so that it contains the word capitals

1. The dictionaries are not used by candidates

2. It was said that the President was killed by a mad man

3. I didnt realize that our conversation is being recorded

4. I was asked some difficult questions at the interview

5. My things are going to be moved next week

Exercise 5: Turn these sentences into passive

1. They have the story again

2. John gets his shirt cleaned

3. Anne has had her composition typed

4. Rick will have his hair cut

5. I will get a new dress made

6. He had his car repaired

7. She often gets the heater maintained

Trên phía trên duongleteach.com đã reviews Câu tiêu cực Passive Voice và bài tập nâng cao có đáp án. Mời chúng ta tham khảo tìm hiểu thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hoặc như là Chuyên đề Ngữ âm Ôn thi vào 10, Đề thi vào 10 môn giờ Anh năm 2020 Đề 7. được update liên tục trên duongleteach.com.