Nội dung bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp tất cả các câu hỏi này:Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc.Mời các em cùng nhau tìm hiểu nhé.

Bạn đang xem: Bài 24 sự nóng chảy và sự đông đặc


1. Video bài giảng

2. Tóm tắt lý thuyết

2.1.Thí nghiệm

2.2.Phân tích kết quả thí nghiệm

2.3.Kết luận

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 24 Vật lý 6

4.1. Trắc nghiệm

5. Hỏi đápBài 24 Chương 2 Vật lý 6


Dùng đèn cồn đun nóng băng phiến:

*

Kết quả thí nghiệm:

*


*

Phân tích đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến ta thấy:

Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 0 dến phút thứ 7 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, và tồn tại ở thể rắn

Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 8 dến phút thứ 11 là đường thẳng nằm ngang, nhiệt độ không thay đổi, tồn tại thể rắn và lỏng

Đường biểu diễn nhiệt độ của băng phiến từ phút thứ 12 dến phút thứ15 là đường thẳng nằm nghiêng, nhiệt độ tăng, tồn tại thể lỏng

Vậy:

Băng phiến nóng chảy ở 80oC, nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy băng phiến.

Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ băng phiến không thay đổi.


Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy

Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi

Các chất khác nhau thì có nhiệt độ nóng chảy khác nhau

*


Bài 1:

Chọn từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau

a. Một chất. ................ ……….. ở nhiệt độ nào thì cũng ................................. ở nhiệt độ đó.b. Trong suốt thời gian nóng chảy (hay đông đặc), nhiệt độ của vật ..............c. Chì nóng chảy ở nhiệt độ ..........., còn băng phiến đông đặc ở nhiệt độ ...............d. Đa số chất rắn khi nóng chảy sẽ ......... thể tích.

Xem thêm: 12 Cung Hoàng Đạo Bí Mật Ngày Các Cung Hoàng Đạo Bí Mật Ngày Sinh

Hướng dẫn giải:

a. Bắt đầu nóng chảy, bắt đầu đông đặcb. Không thay đổic. 327oC , 80oCd. Tăng

Bài 2:

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ?

Hướng dẫn giải:Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm mốc đo nhiệt độ vì trong quá trình biến đổi từ thể rắn sang thể lỏng nhiệt độ của nước đá không thay đổi và nước đá là vật liệu phổ biến nên dễ làm thí nghiệm

Qua bài giảngSự nóng chảy và sự đông đặcnày, các em cần hoàn thành 1 số mục tiêu mà bài đưa ra như:

Nếu được định nghĩa sự nóng chảy là gi?

Nêu được các đặc điểm của sự nóng chảy

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm traTrắc nghiệm Vật lý 6 Bài 24cực hay có đáp án và lời giải chi tiết.


*

Vật lý 6 Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn
Vật lý 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
Vật lý 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí