Giải bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Quan sát hình vẽ bên và viết phương trình ẩn x (mét) biểu thị diện tích của hình bằng 168$m^{2}$

*

Trả lời:

Chia hình trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích của hình chính là tổng diện tích của hai hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

$\Leftrightarrow $ 168 = 24 + 12x

$\Leftrightarrow $ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. b) Trả lời câu hỏi

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

(1) - 0,25x + 6 = 0 ; (2) 3$x^{2}$ + 2x -5 = 0; (3)$\frac{-2}{3}$x +$\frac{5}{7}$ = 0; (4)$\frac{3}{8}$ -$\frac{1}{3}$y = 0

Trả lời:

Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a$\neq $ 0)

Do đó phương trình (1), (3), (4) là phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn đang xem: Bài 2 phương trình bậc nhất một ẩn

2. a) Thực hiện hoạt động sau

Quan sát các hình vẽ sau và điền số thích hợp vào chỗ trống (...) để tìm giá trị của x:

*

*

c) Giải các phương trình sau

x + 6 = 0; $\frac{1}{2}$ - x = 0; 5 = 8 - x.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: x + 6 = 0$\Leftrightarrow $ x = - 6

* Ta có: $\frac{1}{2}$ - x = 0 $\Leftrightarrow $ x = $\frac{1}{2}$

* Ta có: 5 = 8 - x $\Leftrightarrow $ x = 8 - 5 = 3

3. a) Thực hiện các hoạt động sau

Quan sát các hình vẽ sau, điền số thích hợp vào chỗ trỗng (...) để tìm giá trị của x; y:

*

c) Giải các phương trình sau

- 2x = 2; 0.5x = 2.5; $\frac{-3}{2}$ x = 6.

d) Giải các phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 $\Leftrightarrow $ 4x = 12 $\Leftrightarrow $ x = 3.

Xem thêm: 1001+ Những Câu Hay Về Cuộc Sống Hay Nhất Sẽ Khiến Bạn Sáng Mắt Ra!

- 2x+ 6 = - 4; $\frac{2}{3}$x - 1 = $\frac{-1}{2}$.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: - 2x = 2$\Leftrightarrow $ x = 2 : (- 2) = -1

* Ta có: 0.5x = 2.5 $\Leftrightarrow $ x = 2.5 : 0.5 = 5

* Ta có: $\frac{-3}{2}$ x = 6 $\Leftrightarrow $ x = 6 : ($\frac{-3}{2}$) = - 4

d)

* Ta có: - 2x + 6 = -4 $\Leftrightarrow $ -2x = - 4 - 6 = - 10 $\Leftrightarrow $ x = 5

* Ta có: $\frac{2}{3}$x - 1 = $\frac{-1}{2}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{2}{3}$x = $\frac{-1}{2}$ + 1 = $\frac{1}{2}$ $\Leftrightarrow $ x = $\frac{3}{4}$