- so sánh hơn trong giờ Anh là gì với được vận dụng thế nào trong tiếng Anh?

- và cần xem xét điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả phần đa thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp các bạn giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được đọc là kết cấu so sánh giữa 2 hay các vật/người cùng nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong số có 1 vật đạt được tiêu chí được đưa ra cao nhất so với các vật còn lại.

Bạn đang xem: Bad trong so sánh hơn

So sánh hơn hay được sử dụng cho việc so sánh 2 hay những vật/người với nhau (với phần lớn trường hợp đối chiếu 1 đồ dùng với tổng thể và toàn diện ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu tạo so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ bỏ ngắn với trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ nhận thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er”S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để so sánh với đối tượng người tiêu dùng 1)Axiliary V: trợ hễ từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh hơn với tính trường đoản cú dài cùng trạng từ dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính trường đoản cú dàiL-adv: trạng từ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the thử nghiệm more carefully than I did = My friend did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh rộng được dấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. để ý khi so sánh hơn

Short adj (Tính từ ngắn)

– cùng với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> nếu như từ đó xong bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp hai phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– cùng với tính từ bao gồm 2 âm tiết dứt bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager cần sử dụng với most do là tính từ dài).=> giả dụ từ đó hoàn thành bằng phụ âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước đây kia.)

Ta thấy “happy” là một trong tính từ tất cả 2 âm tiết mà lại khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh hơn của tính tự ngắn.

+ một trong những tính từ với trạng từ thay đổi đặc biệt lúc sử dụng so sánh hơn và đối chiếu hơn nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có khá nhiều hơn một âm huyết (trừ trường hòa hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhận tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường thích hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào khu vực trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn giải đáp đúng

1. I think new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính từ và trạng tự sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào chỗ trống trong số câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English thử nghiệm was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought to be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the test ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng đối chiếu đúng của từ vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the trắng one. 6. I’ll try lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. Khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered to lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Nào Khổ Nhất Trong Chuyện Tình Cảm, Xét Độ Giàu Sang Của 12 Cung Hoàng Đạo

Đáp án

1. The cleverest2. Longer3. The best4. Cleaner5. More expensive6. More quickly7. More dangerous8. More sweetly9. The most exciting10. The fastest11. The most popular12. The closest 13. Beautifully – most beautifully14. Hotter15. Worse16. Better 17. Big - bigger18. More difficult - the most difficult19. Largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc so sánh hơn cũng được sử dụng nhiều trong những bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu khách hàng không nắm vững cách dùng so sánh hơn trong tiếng anh thì rất rất có thể sẽ có những nhầm lẫn đáng tiếc tác động đến tác dụng làm bài bác của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, với để lại các comment, câu hỏi mà bạn đang gặp mặt phải nhé.