Mở đầu công tác Hoá 11 là chương Sự năng lượng điện li. Vào chương này ta search hiểu cụ thể hơn về axit, bazơ, muối đang học sinh sống lớp 8. Học về Axit, bazơ, muối hạt lớp 11 là đi sâu rộng về bản chất của nó, để từ kia hiểu được đặc thù của axit, bazơ, muối.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
và phân tích và lý giải xem hiện tượng này liên quan đến đặc thù nào của axit, bazơ, muối lớp 11 nhé!