Câu hỏi :

Trong những chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số hóa học hòa tung được Cu(OH)2 ở ánh sáng thường là bao nhiêu?


*