*Make a list or the activities you vì every day. Then ask your partner which ones he / she thinks would be difficult for blind and deaf people.

Bạn đang xem: Anh văn 10 bài 4


Before

BEFORE YOU READ 

a. Make a danh mục or the activities you vày every day. Then ask your partner which ones he/she thinks would be difficult for blind và deaf people. 

(Lập danh sách những chuyển động em có tác dụng mỗi ngày. Sau đó hỏi một các bạn cùng học phần đa họat động nào bạn ấy nghĩ về sẽ cạnh tranh khăn cho tất cả những người mù cùng điếc.)

b. Work with a partner. Look at the Braille Alphabet. Then work out the message that follows.

(Làm bài toán với một bạn cùng học. Chú ý vào bảng mẫu tự Braille. Sau đó trả tin nhắn theo sau.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

In the morning

(Vào buổi sáng)

In the afternoon 

(Vào buổi chiều)

In the evening

(Vào buổi tối)

brush my teeth (đánh răng)

do exercise (tập thể dục)

take a bath (tắm) 

have breakfast (ăn sáng)

take a nap (ngủ một giấc)

do my homework & exercise (làm bài xích tập về nhà)

play sports with friends (chơi thể thao với bạn bè)

go to school (đến trường)

watch TV, about half an hour (xem TV, khoảng chừng nửa tiếng)

learn lessons/do exercises (học bài/làm bài bác tập)

go to bed, at about 10:30 (đi ngủ, khoảng tầm 10:30)

A: Which activities bởi vì you think may be difficult for blind & deaf people?

(Bạn nghĩ hoạt động nào có thể gây cực nhọc khăn cho những người mù và fan điếc?)

B: I think playing sports, watching TV and going to school by themselves are difficult for these people. & we can say these activities are impossible for them.

(Tôi nghĩ đùa thể thao, xem TV và tới trường là hết sức khó cho những người này. Và chúng ta có thể nói những chuyển động này là ko thể so với họ.)

b)

a. We b. Are c. The d. World

we are the world: chúng ta là vắt giới


While

WHILE YOU READ 

Read the passage và then bởi the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn kế tiếp làm bài bác tập theo sau.)

 


A TEACHER IN A SPECIAL CLASS

Like other teachers, Pham Thu Thuy enjoys her teaching job. However, her class is different from other classes. The twenty-five children, who are learning how khổng lồ read and write in her class, are disabled. Some are deaf, some dumb & others mentally retarded. Most of the children come from large & poor families, which prevents them from having proper schooling.

At first, there was a lot of opposition from the parents of the disabled children. They used khổng lồ believe that their children could not learn anything at all. In the first week, only five children attended the class. Gradually more children arrived. Their parents realised that the young teacher was making great efforts khổng lồ help their poor kids.

Watching Thuy taking a class, one can see how time-consuming the work is. During a maths lesson, she raised both arms & opened up her fingers one by one until all ten stood up. She then closed the fingers one by one. She continued the demonstration until the children realised they had just learned how to địa chỉ cửa hàng and subtract. The children have every reason to lớn be proud of their efforts. They know a new world is opening up for them.


Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

GIÁO VIÊN Ở MỘT LỚP HỌC ĐẶC BIỆT

Như các giáo viên khác, Phạm Thu Thủy yêu nghề dạy dỗ học. Tuy nhiên lớp của cô khác hẳn các lớp khác. Nhị mươi lăm học viên đang học tập đọc cùng viết vào lớp là trẻ em khuyết tật. Một số em bị câm, một vài em bị điếc và các em khác chậm cải tiến và phát triển trí tuệ. Hầu hết, gia đình các em là phần đông gia đình nghèo khó khiến những em ko thể học tập tới khu vực tới chốn.

Thoạt đầu bố mẹ các em khôn xiết phản đối câu hỏi cho nhỏ đi học. Chúng ta vẫn tin là bé họ cấp thiết học được điều gì. Vào tuần lễ trước tiên chỉ bao gồm năm em đến lớp. Dần dần lũ trẻ tới trường đông hơn. Phụ huynh chúng nhận thấy rằng gia sư trẻ đã siêu nỗ lực sẽ giúp trẻ em nghèo.

Nhìn cô Thủy đứng lớp, tín đồ ta hoàn toàn có thể thấy được quá trình của cô tốn nhiều thời gian thế nào. Trong giờ học tập Toán, cô chuyển cả hai tay ra, giơ lên từng ngón một cho đến khi đầy đủ cả mười ngón. Tiếp đến cô cụp từng ngón tay lại. Cô thường xuyên làm như thế cho tới khi đàn trẻ nhận thấy rằng chúng đã học tập được cách cộng trừ. Lũ trẻ có nguyên nhân để trường đoản cú hào về nỗ lực cùa mình. Các em hiểu được một quả đât đang mở ra cho các em.


Task 1

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Các từ nghỉ ngơi cột A xuất hiện ở bài bác đọc. Ghép bọn chúng với phần đa định nghĩa sinh sống cột B.)

A

B

1. Disabled

a. Taking or needing a lot of time

2. Mentally retarded

b.an act of showing or explaining how lớn do something

3. Time-consuming

c. Unable to use a part of the body toàn thân in the normal way

4. Demonstration

d. Slowly, over a long period of time

5. Gradually

e. Less mentally developed than normal

Lời giải bỏ ra tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 - d

1 - c. disabled = unable khổng lồ use a part of the body toàn thân in the normal way: tàn tật, tàn tật = cần yếu sử dụng một trong những phần cơ thể theo cách thông thường

 

2 - e. mentally retarded = less mentally developed than normal: ít cải cách và phát triển về tinh thần hơn bình thường, thiểu năng

3 - a. time-consuming = taking or needing a lot of time: tốn nhiều thời gian = sử dụng hoặc cần không hề ít thời gian

4 - b. demonstration =an act of showing or explaining how khổng lồ do something: sự hội chứng minh, minh họa = một hành động thể hiện hoặc phân tích và lý giải cách có tác dụng điều gì đó

5 - d. gradually = slowly, over a long period of time: từ từ, từ từ = chầm chậm, vào một thời gian dài


Task 2

Task 2: Read the passage again và complete the following sentences by circling the corresponding letter A, B, C or D.

(Đọc lại đoạn văn với điền mọi câu sau bằng cách khoanh tròn mẫu mã tự tương ứng A, B, C hoặc D.)


1. Thuy’s class is different from other classes because the children____ .

A. Are from large families

B. Are less mentally developed

C. Love Maths very much

D. Are disabled

2. At first the parents were _____ the idea of sending their children to lớn the special class.

A. Interested in C. Satisfied with

B. Opposed to lớn D. Worried about

3. It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been _____ .

A. A change in the parents" attitude towards the class

B. A lot of protest from the parents against the class

C. A feeling of doubt in the teacher’s ability

D. A belief in the parents" opposition

4. The writer describes how Thuy teaches the children to showroom and subtract in order lớn prove that_____ .

A. The children like Maths

B. The teacher is proud of her work

C. The teaching work takes time

D. Adding and subtracting are important

5. The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as ______. 


A. Humorous B. Angry

C. Suspicious D. Admiring

Lời giải đưa ra tiết:


1. D

2. B

3. A

4. C

5. D

1. D

Thuy’s class is different from other classes because the children are disabled.

 (Lớp học của Thúy không giống với các lớp không giống vì trẻ em bị khuyết tật.)

2. B

At first the parents were opposed to the idea of sending their children to lớn the special class.

(Lúc đầu, những phụ huynh làm phản đối ý tưởng gửi con cháu của họ đi học đặc biệt.)

- opposed to sth: phản đối loại gì

3. A

It can be inferred from the second paragraph of the reading passage that there has been a change in the parents" attitude towards the class.

(Có thể được suy ra từ đoạn thứ hai rằng đã gồm sự thay đổi về cách biểu hiện của phụ huynh so với lớp học.)

4. C

The writer describes how Thuy teaches the children to địa chỉ and subtract in order khổng lồ prove that the teaching work takes time.

(Tác trả mô tả cách thức Thúy dạy dỗ cho trẻ em cách cùng và trừ để chứng minh rằng công vấn đề giảng dạy cần phải có thời gian.)

5. D

The writer"s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as admiring.


(Thái độ trong phòng văn đối với quá trình của Thúy trong khúc văn hoàn toàn có thể được biểu lộ là ngưỡng mộ.)


After

AFTER YOU READ

Fill each of the blanks of the summary below with a suitable word from the reading passage.

(Điền vào nơi trống của bài tóm tắt tiếp sau đây với từ thích hợp từ bài đọc.)

Twenty-five (1)______ children have the chance of learning how khổng lồ (2)_______ và (3)_______ to lớn the (4)______ of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5)_______ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6)_______.

For example, in a (7)______ lesson, the teacher has to lớn use her (8)______ và (9)_______to teach the children how to địa chỉ cửa hàng and subtract. The children are now (10)_______ and happy.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Disabled

2. Read

3. Write

4. Efforts

5. Oppositions

6. Time-consuming

7. Maths

8. Arms

9. Fingers

10. Proud

Twenty-five (1) disabled children have the chance of learning how lớn (2) read and (3) write thanks to the (4) efforts of a young teacher, Pham Thu Thuy.

Although her idea, at first, met with (5) opposition from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The touching work in the special class is (6) time-consuming.

For example, in a (7) Maths lesson, the teacher has to use her (8) arms and (9) fingers to teach the children how to add and subtract. The children are now (10) proud and happy.

Tạm dịch:

Hai mươi lăm trẻ nhỏ khuyết tật có cơ hội học bí quyết đọc với viết vì những nỗ lực cố gắng của một gia sư trẻ, Phạm Thu Thuý.

Mặc dù ý tưởng phát minh của cô, dịp đầu, chạm mặt phải sự bội nghịch đối từ phụ huynh của hầu hết đứa trẻ con khuyết tật, nhiều trẻ nhỏ đã tham dự lớp học của cô sau này. Quá trình trong lớp đặc trưng tốn thời gian.

Xem thêm: Công Bố Đề Thi Thpt 2018 - Tổng Hợp Đề Thi Thpt Quốc Gia 2018

Ví dụ, trong bài học kinh nghiệm Toán, giáo viên phải thực hiện cánh tay với ngón tay để dạy cho trẻ nhỏ cách cộng và trừ. Những em hiện thời rất từ hào cùng hạnh phúc.