Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là phản bội ứng thoái hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung những bài học: cân đối phản ứng thoái hóa khử lớp 10, đặc điểm Hóa học tập của Al và đặc thù hóa học HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài bác tập. Hy vọng rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một biện pháp nhanh và chính xác hơn.

Bạn đang xem: Al no3 3 nhiệt phân


2. Điều kiện để Al tác dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al tính năng với HNO3

Nhỏ rảnh dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm sẽ để sẵn lá nhôm

Bạn đã xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng lạ phản ứng Al tác dụng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, xuất hiện khí có tác dụng sủi bọt khí trong dung dịch và hóa nâu không tính không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài xích tập áp dụng liên quan 

Câu 1. sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây không chức năng được với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. đến 2,7 gam Al chức năng với HNO3 loãng phản nghịch ứng hoàn toàn. Sau phản nghịch ứng chiếm được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne dường = ne nhấn = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp hóa học nào dưới đây hoàn toàn có thể tồn tại trong và một dung dịch?

A. K2SO4 với BaCl2

B. NaCl với AgNO3

C. HNO3 với FeO

D. NaNO3 và AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các tính chất hoá học tập của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh mẽ và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa khỏe mạnh và bị phân huỷ.

C. Tính lão hóa mạnh, tính axit táo bạo và tính bazơ mạnh.

D. Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân huỷ.


Câu 5. sức nóng phân hoàn toàn 9,4 gam một muối bột nitrat sắt kẽm kim loại thu được 4 gam một chất rắn. Cách làm muối đã sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan gần cạnh đáp án ta thấy 2 trường phù hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối bột đã dùng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho 1 lá nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch Hg(NO3)2, thấy gồm một lớp thủy ngân dính trên mặt phẳng nhôm. Hiện nay tượng tiếp theo sau quan gần kề được là:

A. Khí hiđro thoát ra mạnh.

B. Khí hiđro bay ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không có phản ứng.


Đáp án A

Phương trình phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ khởi tạo với Hg lếu láo hống. Láo hống Al tác dụng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg với Al vào 200 ml dung dịch Y có HCl 1M cùng H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết trong dung dịch, các axit phân li trọn vẹn thành những ion. Xác suất về trọng lượng của Al trong X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( làm phản ứng) = 0,38 mol axit dư, sắt kẽm kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi xong xuôi phản ứng hiện ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric đặc nguội, sau khi chấm dứt phản ứng hiện ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc). Quý hiếm của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ gồm Al phản ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 sệt nguội thì chỉ tất cả Cu làm phản ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al với 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. bội nghịch ứng hóa học xẩy ra trong trường vừa lòng nào dưới đây không thuộc các loại phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. Al tính năng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al chức năng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tính năng với axit H2SO4 sệt nóng.


Câu 10. cho m gam Al bội nghịch ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào tiếp sau đây không nên của nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, team IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương chổ chính giữa diện.

D. Nấc oxi hóa đặc trưng +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al ở ô 13 (z = 13), chu kỳ luân hồi 3 (3 lớp electron), đội IIIA (3 electron phần ngoài cùng, nguyên tố p).


Câu 12: triển khai các nghiên cứu sau :

(a) đến từ tự NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 mang lại dư vào dung dịch NaOH,

(c) mang lại từ tự NH3 đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(d) cho từ tự Al2(SO4)3 cho dư vào dung dịch NH3.

(e) mang lại từ từ HCl đến dư vào hỗn hợp NaAlO2.

(f) cho từ từ bỏ NaAlO2 mang lại dư vào dung dịch HCl

(g) mang lại từ tự Al2(SO4)3 mang đến dư vào dung dịch NaAlO2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm lộ diện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện tại kết tủa trắng, ngừng kết tủa tan dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện tại kết tủa trắng


Câu 13: đến 3,82 gam hợp kim Ba, Al vào nước dư chỉ thu được dung dịch chưa duy duy nhất một muối. Cân nặng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong các cặp hóa học sau đây, cặp chất nào hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 cùng NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 15 dùng hóa hóa học nào dưới đây để khác nhau Zn(NO3)2 cùng Al(NO3)3?

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi đến NH3 vào 2 dung dịch cả 2 dung dịch đều mở ra kết tủa hidroxit, cơ mà Zn(OH)2 chế tạo thành có chức năng tạo phức với NH3 cần kết tủa lại tan, còn cùng với Al(OH)3 không tan vào NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đang gửi tới bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình chất hóa học này các em xem xét sản phẩm hóa học khử sẽ xuất hiện rất nhiều, xác định sản phẩm khử phụ thuộc nồng độ dung dịch HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời các bạn tham khảo một vài tài liệu liên quan:

Trên đây thpt Sóc Trăng vừa reviews tới chúng ta phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, muốn rằng qua bài viết này các chúng ta có thể học tập xuất sắc hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, Thi thpt đất nước môn Toán, Thi THPT non sông môn vật Lý,….

Xem thêm: Công Thức Tính Tổ Hợp - Chính Xác, Đầy Đủ Nhất*
*

*

So sánh nhân đồ gia dụng người vợ nhặt với người bầy bà sản phẩm chài


*

Tổng hợp toàn bộ công thức Sinh học tập 12


*

Sơ đồ tứ duy môn lịch sử vẻ vang ôn thi thpt Quốc gia


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình chu đáo này mang lại lần comment kế tiếp của tôi.