a) tìm m để A vừa lòng B là một trong khoảng. Xác định các khoảng tầm đó.Bạn đang xem: tìm m để a giao b khác rỗng

b) A giao B ≠ rỗng

c) A giao B = rỗng

Lời giải:

a) Để (Acup B) là một trong khoảng thì (left{eginmatrixmleq 3\m+1> 3endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrixm

(Leftrightarrow left\min Rightarrow Acup B=(m,5))

Với (min cup

Cho A= B=(m;10)

a) tra cứu m để A ⊂ B

b) search m nhằm A giao B =Φ

c) search m để A giao B khác rỗng

d) search m để A thích hợp B là 1 trong những khoảng

e) tra cứu m để AB=Φ

f) tra cứu m để AB#Φ

a/ (Asubset BLeftrightarrowleft\beginmatrixm5endmatrix ight.) (Leftrightarrow m

b/ (Acap B=varnothingLeftrightarrow m>5)

c/ (Acap B evarnothingLeftrightarrow m

d/ (Acup B) là 1 trong những khoảng (Leftrightarrow m

e/ (Aackslash B=varnothingLeftrightarrow Asubset BLeftrightarrow m

f/ (Aackslash B evarnothingLeftrightarrow mge1)

=+8-5m.+Tìm+tất+cả+các+giá+trị+m+để+A+giao+B=+rỗng + + + + + + + + + + + + + +2,+Cho+các+tập+hợp+khác+rỗng+A=+(+âm+vô+cự...">

1, đến m là một trong tham số thực cùng hai tập đúng theo A =, B = x ở trong R. Tìm toàn bộ các giá trị m để A giao B= trống rỗng 2, cho các tập đúng theo khác trống rỗng A= ( âm vô cực; m) cùng B=. Tìm m thuộc R để CR (A phù hợp B) là một trong những khỏang

1)Cho A=(-2;4) B=(m;m+2)

Tìm m để A hợp B là một khoảng

2)Cho A=x thuộc R/

B=m,m+1

Tìm m để A giao B không giống tập đúng theo rỗng

=>lm chi tiết giúp e ạ> 1.

Do A với B hầu hết là khoảng nên (Acup B) là 1 khoảng (Leftrightarrow Acap B evarnothing)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixm-2endmatrix ight.) (Rightarrow-4

2.

(left|x-1 ight|>4Leftrightarrowleft4\x-1 (Leftrightarrowleft5\x

(Rightarrow A=left(-infty;-3 ight)cupleft(5;+infty ight))

(Acap B evarnothingLeftrightarrowleft Đúng 0 bình luận (0) Lớp 10 Toán §4. Các tập phù hợp số 1 0 gởi Hủy

À kh buộc phải nữa ạ :> mình giải được rồi.

Đúng 0 phản hồi (0)

Cho 2 tâpj vừa lòng A=(3m-1; 3m+7) với B=(-1;1)

Tìm m nhằm giao của B và A là tập rỗng

Lớp 10 Toán 1 0 giữ hộ Hủy

Điều kiện tồn tại của A là: 3m-1 -1(varnothing)

(Leftrightarroworbregincases3m+7le-1\3m-1ge1endcases)

(Leftrightarroworbregincasesmlefrac-83\mgefrac23endcases)

Vậy(min(-infty;frac-83>U Đúng 0 comment (0)

B1. Mang đến A = ( -∞ ; a) và B = ( b; +∞ )Tìm điều kiện của a,b để :a, A giao B = rỗng b, AUB = Rc, RA = Bd, ( RA) giao ( RB) = rỗng

Lớp 10 Toán §2. Tập thích hợp 1 0 giữ hộ Hủy

a/ Để (Acap B=varnothingLeftrightarrow ale b)

b/ Để (Acup B=RLeftrightarrow a>b)

c/ (Rackslash A=)

Để (left(Rackslash A ight)capleft(Rackslash B ight)=varnothingLeftrightarrow b

Đúng 0
phản hồi (0)

Cho hai khoảng A = (m; m + 1) cùng B(3; 5).


Bạn đang xem: A giao b khác rỗng khi nào


Xem thêm: Ngày Đàn Ông Là Ngày Nào - Ngày Quốc Tế Đàn Ông Là Ngày Nào

Kiếm tìm m nhằm A ∪ B là một khoảng. Hãy xác minh khoảng đó.