Bạn mong muốn giải được các bài toán tương quan đến giải phương trình, nhân chia các đa thức, chuyển đổi biểu thức tại cấp học trung học cơ sở và thpt thì các bạn cần nắm vững được 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ như bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu của hai bình phương, lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, tổng nhì lập phương với hiệu nhì lập phương. Để bài viết liên quan về những hằng đẳng thức này, họ cùng mày mò qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 8 chi tiết, đầy đủ, chính xác


Công thức 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

*


1. Bình phương của một tổng

Bình phương của một tổng sẽ bằng bình phương của số thứ nhất cộng nhị lần tích của số đầu tiên và số sản phẩm hai, tiếp nối cộng với bình phương của số vật dụng hai.

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2

Ví dụ:

a) Tính ( a + 2)2.

b) Viết biểu thức x2+ 4x + 4 bên dưới dạng bình phương của một tổng.

Lơi giải:

a) Ta có: ( a + 2)2= a2+ 2.a.2 + 22 = a2 + 4a + 4.

b) Ta gồm x2+ 4x + 4 = x2+ 2.x.2 + 22 = ( x + 2 )2.

2. Bình phương của một hiệu

Bình phương của một hiệu sẽ bởi bình phương của số thứ nhất trừ đi nhị lần tích của số đầu tiên và số máy hai, sau đó cộng cùng với bình phương của số thứ hai.

(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

Ví dụ: Tính (3x -y)2

Ta có: (3x -y)2 = (3x)2 – 2.3x.y + y2 = 9x2 – 6xy + y2 

3. Hiệu của nhị bình phương

Hiệu hai bình phương nhị số bởi tổng hai số đó, nhân cùng với hiệu nhị số đó.

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

Ví dụ: Tính (x – 2)(x +2)

Ta có: (x – 2)(x +2) = x2 – 22 = x2 – 4

4. Lập phương của một tổng

Lập phương của một tổng hai số bởi lập phương của số sản phẩm công nghệ nhất, cùng với ba lần tích bình phương số thứ nhất nhân số lắp thêm hai, cộng với tía lần tích số đầu tiên nhân với bình phương số sản phẩm hai, rồi cùng với lập phương của số trang bị hai.

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Ví dụ: Tính: (2x2+3y)3

(2x2+3y)3 =(2x2)3 + 3(2x2)2.(3y) + 3(2x2).(3y)2 + (3y)3 = 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3

5. Lập phương của một hiệu

Lập phương của một hiệu nhì số bằng lập phương của số thứ nhất, trừ đi tía lần tích bình phương của số trước tiên nhân với số lắp thêm hai, cùng với cha lần tích số thứ nhất nhân cùng với bình phương số vật dụng hai, tiếp đến trừ đi lập phương của số máy hai.

(a – b)3 = a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Ví dụ: Tính (x – 3)3

(x – 3)3 = x3 – 3.x2.3 + 3.x.32 – 33 = x3 – 9x2 + 27x – 27

6. Tổng nhị lập phương

 Tổng của nhì lập phương nhì số bởi tổng của hai số đó, nhân với bình phương thiếu hụt của hiệu hai số đó.

a3 + b3 = (a + b)(a2 – ab + b2)

Ví dụ: Viết dưới dạng tích x3 + 64

x3 + 64 = x3 + 43 = (x+4)(x2-4x+42) = (x+4)(x2-4x+16)

7. Hiệu hai lập phương

Hiệu của nhì lập phương của hai số bằng hiệu nhị số đó nhân với bình phương thiếu hụt của tổng của hai số đó.

a3 – b3 = (a – b)(a2 + ab + b2)

Ví dụ:

a, Tính 53– 23.b) Viết biểu thức ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) bên dưới dạng hiệu nhì lập phương

Hướng dẫn:

a) Ta có: 53– 23= ( 5 – 2 )( 52 + 5.2 + 22 ) = 3.39 = 117.b) Ta bao gồm : ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) = x3 – (2y)3 = x3 – 8y3.

Hệ trái hằng đẳng thức

Ngoài ra, 7 hằng đẳng thức đáng nhớ trên thì bọn họ còn tất cả hệ trái của 7 hằng đẳng thức trên. Thường áp dụng trong khi thay đổi lượng giác minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức,…

Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 2

(a + b)2 = (a – b)2 + 4ab(a – b)2 = (a + b)2 – 4aba2 + b2 = (a + b)2 – 2ab(a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc(a + b – c)2 = a2 + b2 + c2 + 2ab – 2ac – 2bc(a – b – c)2 = a2 + b2 + c2 – 2ab – 2ac – 2bc

Hệ trái với hằng đẳng thức bậc 3

a3 + b3 = (a + b)3 – 3a2b – 3ab2a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)a3 – b3 = (a – b)3 + 3a2b – 3ab2a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)a3 + b3 + c3 – 3abc = (a + b + c)(a2 + b2 + c2 – ab – bc – ca)(a – b)3 + (b – c)3 + (c – a)3 = 3(a -b)(b – c)(c – a)(a + b + c)3 = a3 + b3 + c3 + 3(a +b)(b +c)(c + a)

Hệ trái tổng quát

an + bn = (a + b)(an-1 – an-2b + an-3b2 – an-4b3 +…+ a2bn-3 – a.bn-2 + bn-1)an – bn =(a – b)(an-1 + an-2b + an-3b2 +…+ a2bn-3 + abn-2 + bn-1)

Một số hệ quả không giống của hằng đẳng thức

(a + b)(b + c)(c + a) – 8abc = a(b – c)2 + b(c – a)2 + c(a – b)2(a + b)(b + c)(c + a) = (a + b + c)(ab + bc + ca) – abc

Các dạng bài bác tập 7 hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Dạng 1: Tính giá trị của những biểu thức.

Tính giá trị của biểu thức : A = x2 – 4x + 4 trên x = -1

Lời giải.

Ta bao gồm : A = x2 – 4x + 4 = x2 – 2.x.2 + 22 = (x – 2)2

Tại x = -1 : A = ((-1) – 2)2 = (-3)2 = 9

⇒ Kết luận: Vậy tại x = -1 thì A = 9

Dạng 2: chứng tỏ biểu thức A mà không dựa vào biến.

Ví dụ: minh chứng biểu thức sau không phụ thuộc vào vào x: A = (x – 1)2 + (x + 1)(3 – x)

Lời giải.

Ta có: A =(x – 1)2 + (x + 1)(3 – x) = x2 – 2x + 1 – x2 + 3x + 3 – x = 4 : hằng số không nhờ vào vào đổi mới x.

Dạng 3: Áp dụng nhằm tìm giá trị nhỏ tuổi nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức.

Ví dụ: Tính giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x2 – 2x + 5

* Lời giải:

Ta có : A = x2 – 2x + 5 = (x2 – 2x + 1) + 4 = (x – 1)2 + 4

Vì (x – 1)2 ≥ 0 với đa số x.

⇒ (x – 1)2 + 4 ≥ 4 hay A ≥ 4

Vậy giá trị nhỏ nhất của A = 4, dấu “=” xảy ra khi : x – 1 = 0 xuất xắc x = 1

⇒ tóm lại GTNN của A là: Amin = 4 ⇔ x = 1

Dạng 4: chứng minh đẳng thức bằng nhau.

Ví dụ: Tính giá bán trị lớn số 1 của biểu thức: A = 4x – x2

Lời giải:

Ta có : A = 4x – x2 = 4 – 4 + 4x – x2 = 4 – (4 – 4x + x2) = 4 – (x2 – 4x + 4) = 4 – (x – 2)2

Vì (x – 2)2 ≥ 0 với tất cả x ⇔ -(x – 2)2 ≤ 0 với mọi x

⇔ 4 – (x – 2)2 ≤ 4

⇔ A ≤ 4 dấu “=” xảy ra khi : x – 2 = 0 xuất xắc x = 2

⇒ tóm lại GTLN của A là: Amax = 4 ⇔ x = 2.

Dạng 5: chứng tỏ bất đẳng thức

Ví dụ: chứng tỏ đẳng thức sau đúng: (a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Lời giải:

Đối cùng với dạng toán này chúng ta chuyển đổi VT = VP hoặc VT = A với VP = A

Ta có: VT = (a + b)3 – (a – b)3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3)

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3

= 6a2b + 2b3

= 2b(3a2 + b2) = VP (đpcm).

⇒ Kết luận, vậy :(a + b)3 – (a – b)3 = 2b(3a2 + b2)

Dạng 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử.

Xem thêm: Dàn Ý So Sánh Bà Cụ Tứ Và Người Đàn Bà Hàng Chài Và Bà Cụ Tứ Hay Nhất

Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = x2 – 4x + 4 – y2

Lời giải:

Ta gồm : A = x2 – 4x + 4 – y2 <để ý x2 – 4x + 4 có dạng hằng đẳng thức>

= (x2 – 4x + 4) – y2

= (x – 2)2 – y2

= (x – 2 – y )( x – 2 + y)

⇒ A = (x – 2 – y )( x – 2 + y)

Ví dụ 2: phân tính A thành nhân tử biết: A = x3 – 4x2 + 4x

= x(x2 – 4x + 4)

= x(x2 – 2.2x + 22)

= x(x – 2)2

Dạng 7: Tìm quý giá của x

Ví dụ:Tìm quý giá củ x biết: x2( x – 3) – 4x + 12 = 0

Lời giải.

x2 (x – 3) – 4x + 12 = 0

⇔ x2 (x – 3) – 4(x – 3) = 0

⇔ (x – 3) (x2 – 4) = 0

⇔ (x – 3)(x – 2)(x + 2) = 0

⇔ (x – 3) = 0 hoặc (x – 2) = 0 hoặc (x + 2) = 0

⇔ x = 3 hoặc x = 2 hoặc x = –2

⇒ Kết luận, vậy nghiệm : x = 3; x = 2; x = –2

Hy vọng với những kiến thức về 7 hằng đẳng thức kỷ niệm và những dạng bài bác tập thường gặp gỡ mà cửa hàng chúng tôi vừa share có thể khiến cho bạn áp dụng vào bài tập nhé