toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1.Giải các phương trình sau:

A) 3x - 2 = 2x - 3

B) 2x + 3 = 5x + 9

C) 5 - 2x = 7

D) 10x + 3 - 5x = 4x + 12

E) 11x + 42 - 2x = 100 - 9x - 22

F) 2x - (3 - 5x ) = 4(x+3)

G) x(x+2) = x(x+3)

h) 2(x-3) + 5x(x-1)=5x2


*

1.Giải những phương trình sau:

A) 3x - 2 = 2x - 3

(Leftrightarrow3x-2x=-3+2)

(Leftrightarrow x=-1)

Vậy...

Bạn đang xem: Bài 1: giải các phương trình sau: a

B) 2x + 3 = 5x + 9

(Leftrightarrow2x-5x=9-3)

(Leftrightarrow-3x=6)

(Leftrightarrow x=-2)

Vậy...

C) 5 - 2x = 7

(Leftrightarrow-2x=7-5)

(Leftrightarrow-2x=2)

(Leftrightarrow x=-1)

Vậy...

D) 10x + 3 - 5x = 4x + 12

(Leftrightarrow x=9)

Vậy...

E) 11x + 42 - 2x = 100 - 9x - 22

(Leftrightarrow18x=36)

(Leftrightarrow x=2)

Vậy..

F) 2x - (3 - 5x ) = 4(x+3)

(Leftrightarrow2x-3+5x=4x+12)

(Leftrightarrow3x=15)

(Leftrightarrow x=5)

Vậy...

G) x(x+2) = x(x+3)

(Leftrightarrow x^2+2x=x^2+3x)

(Leftrightarrow x=0)

Vậy...

h) 2(x-3) + 5x(x-1)=5x(^2)

(Leftrightarrow2x-6+5x^2-5x=5x^2)

(Leftrightarrow-3x=6)

(Leftrightarrow x=-2)

Vậy....


Đúng 0
phản hồi (0)
*

a)3x-2=2x-3

3x-2x=2-3

x=-1

Vậy ngiệm của phương trình là x=-1

b)2x+3=5x+9

2x-5x=-3+9

-3x=-6

x=2

Vậy nghiệm của phương trình là x=2

c)5-2x=7

-2x=-5+7

-2x=2

x=-1

Vậy nghiệm của phương trình là x=-1

d)10x+3-5x=4x+12

5x-4x=-3+12

x=9

Vậy nghiệm của phương trình là x=9

e)11x+42-2x=100-9x-22

9x+9x=-42+78

18x=36

x=2

Vậy nghiệm của phương trình là x=2

f) 2x-(3-5x)=4(x+3)

2x-3+5x=4x+12

7x-3=4x+12

7x-4x=12+3

3x=15

x=5

Vậy nghiệm của phương trình là x=5

g)x(x+2)=x(x+3)

x(x+2)-x(x+3)=0

x<(x+2)-(x+3)>=0

x(x+2-x-3)=0

x(-1)=0

x=0

Vậy phương trình gồm nghiệm là x=0

h)2(x-3)+5x(x-1)=5x(^2)

2x-6+5x(^2)-5=5x(^2)

2x+5x(^2)-11=5x(^2)

2x+5x(^2)-5x(^2)=11

2x=11

x=(dfrac112)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm là x=(dfrac112)


Đúng 0
phản hồi (0)

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a. 3x - 2 = 2x - 3

b. 2x + 3 = 5x + 9

c. 5 - 2x = 7

d. 10x +3 - 5x = 4x+ 12

e. 11x+42-2x = 100-9x-22

f. 2x- (3-5x) = 4(x+3)

g. X(x+2) = x(x+3)

h. 2(x-3)+5x(x-1) = (5x^2)


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học
1
0
Gửi hủy

a)

(3x-2=2x-3)

(Leftrightarrow3x-2x=-3+2)

(Leftrightarrow5x=5)

(Leftrightarrow x=1)

Vậy...

b)

(2x+3=5x+9)

(Leftrightarrow2x-5x=9-3)

(Leftrightarrow-3x=6)

(Leftrightarrow x=-2)

Vậy...

c)

(5x-2=7)

(Leftrightarrow-2x=7-5)

(Leftrightarrow-2x=2)

(Leftrightarrow x=-1)

Vậy...

d)

(10x+3-5x=4x+12)

(Leftrightarrow10x-5x-4x=12-3)

(Leftrightarrow x=9)

Vậy...

e)

(11x+42-2x=100-9x-22)

(Leftrightarrow18x=36)

(Leftrightarrow x=2)

Vậy...

f)

(2x-left(3-5x ight)=4left(x+3 ight))

(Leftrightarrow2x-3+5x=4x+12)

(Leftrightarrow2x+5x-4x=12+3)

(Leftrightarrow3x=15)

(Leftrightarrow x=5)

Vậy...

g)

(xleft(x+2 ight)=xleft(x+3 ight))

(Leftrightarrow x^2+2x=x^2+3x)

(Leftrightarrow x^2-x^2=3x-2x)

(Leftrightarrow0=1x)

(Leftrightarrow x=0)

Vậy...

Xem thêm: Recipe : Vegan & Non - If So, How Do I Go About Ordering One

h)

(2left(x-3 ight)+3xleft(x-1 ight)=5x^2)

(Leftrightarrow2x-6+5x^2-5=5x^2)

(Leftrightarrow2x+5x^2-5x^2=6+5)

(Leftrightarrow2x=11)

(Leftrightarrow x=5,5)

Vậy....


Đúng 0
bình luận (0)

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a. 3x - 2 = 2x - 3

b. 2x + 3 = 5x + 9

c. 5 - 2x = 7

d. 10x +3 - 5x = 4x+ 12

e. 11x+42-2x = 100-9x-22

f. 2x- (3-5x) = 4(x+3)

g. X(x+2) = x(x+3)

h. 2(x-3)+5x(x-1) = (5x^2)


Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học tập
0
0
Gửi diệt
+12-2(1-x)2=3x-2=2x-32>+10x+3-5x=4x+123>+11x+42-2x=100-9x-224>+2x-(3-5x)=4(x+3)5>+2(x-3)+5x(x-1)=5x26>+-6(1,5-2x)=3(-15+2x)7> 14x-(2x+7)=3x+(12x-13)8>+(x-4)(x+4)-2(3x-2)=(x-4)29>+4...">

Giải phương trình:

1> 12-2(1-x)2=3x-2=2x-3

2> 10x+3-5x=4x+12

3> 11x+42-2x=100-9x-22

4> 2x-(3-5x)=4(x+3)

5> 2(x-3)+5x(x-1)=5x2

6> -6(1,5-2x)=3(-15+2x)

7> 14x-(2x+7)=3x+(12x-13)

8> (x-4)(x+4)-2(3x-2)=(x-4)2

9> 4(x-2)-(x-3)(2x-5)

giải góp mik với ạ


Lớp 8 Toán
1
0
nhờ cất hộ Hủy

a, (12-2left(1-x ight)^2=left(3x-2 ight)left(2x-3 ight))

(12-2left(1-2x+x^2 ight)=6x^2-9x-4x+6)

(12-2+4x-2x^2=6x^2-13x+6)

(10+4x-2x^2-6x^2+13x-6=0)

(-8x^2+17x+4=0orbregincasesx=frac17-sqrt41716\x=frac17+sqrt41716endcases)

b, (10x+3-5x=4x+125x+3-4x-12=0)

(x-9=0x=9)

c, (11x+42-2x=100-9x-229x+42-100+9x+22=0)

(18x+64-100=018x-36=0x=frac3618=2)

d, (2x-left(3-5x ight)=4left(x+3 ight)2x-3+5x=4x+12)

(7x-3-4x-12=03x-15=0x=frac153=5)

e, (2left(x-3 ight)+5xleft(x-1 ight)=5x^22x-6+5x^2-5=5x^2)

(2x-11+5x^2-5x^2=02x-11=0x=frac112)

f, (-6left(1,5-2x ight)=3left(-15+2x ight)-6left(frac32-2x ight)=3left(2x-15 ight))